24 พ.ย. 2553

สำนักนายกรัฐมนตรี คือ อะไร ?

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป
เสนอแนะนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง

และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือมิได้อยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ

มีส่วนราชการดังนี้

1) สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี
2) กรมประชาสัมพันธ์
3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ส่วนราชการที่อยู่ภายในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

1) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
4) สำนักงบประมาณ
5) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
6) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
7) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รวม 11 ส่วนราชการ

Modify by Fafa
แนวข้อสอบงานราชการ
Advertisement