24 ม.ค. 2560

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สำหรับสอบปี 2560

แปปๆหมดปีไวมากเลย และรอบนี้การรับสมัครนายสิบตำรวจ ก็มาให้เราได้ทดสอบกันอีกครั้งกับการสอบนายสิบตำรวจทีมีจัดขึ้นทุกปีและแต่ละครั้งรับเยอะมากๆ เพื่อนๆที่สนใจทำงานราชการ แนะนำเลยว่าการสอบเป็นตำรวจนั้นเป็นโอกาสที่เราสามารถบรรจุข้าราชการได้อย่างไม่ต้องกลัวเส้นสายเลยล่ะ 

รอบนี้ก็ไปหาแนวข้อสอบเก่ามาให้เพื่อนๆได้โหลดไปอ่าน ซึ่งแนวข้อสอบชุดนี้เป็นแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ที่เผลออ่านไปแล้วอาจมีข้อสอบลักษณะนี้ออกมาให้ก็ได้ ถ้ามีอัพเดตจะรีบนำมาลงเลย และแชร์ให้เพื่อนๆแน่นอน

แนวข้อสอบตำรวจ (รวม)
เนื้อหา

19 ม.ค. 2560

แนวข้อสอบธุรการโรงเรียนฟรี 2560

แจกฟรีแนวข้อสอบธุรการโรงเรียน หรือเมื่อก่อนเรียกว่าครูธุรการ ซึ่งงานนี้ เป็นโครงการของรัฐ เพื่อคืนครูให้กับนักเรียน โดยการจ้างงานบุคคลากรเพื่อไปทำหน้าที่ธุรการโรงเรียน เพื่อให้ครูได้มาสอนหนังสือนักเรียนได้อย่างเต็มที่ และแบ่งเบาภาระหน่วยงานได้เป็นอย่างมาก และเป็นตำแหน่งที่รับวุฒิ ปริญยาตรีทุกสาขาอีกด้วย นั้นหมายถึงจะมีคู่แข่งเยอะมาก ถ้าไม่เตรียมตัวให้ดี อาจจะสู้เขาไม่ได้ วันนี้เลยไปรวบรวมแนวข้อสอบ ครูธุรการมาฝากเพือนๆกันครับ ลองอ่านแนวข้อสอบกันดูครับผม

แนวข้อสอบครูธุรการ 60 

เดียวถ้ามีอีกจะอัพเดตเรื่อยๆนะครับ
13 ธ.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมศิลปากร ไว้สอบบรรจุราชการ (ความรู้ทั่วไป)

วันนี้ลองไปค้นหาแนวข้อสอบกรมศิลปากร แต่ได้แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเท่านั้น ส่วนพวกวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อนๆต้องลองหาอ่านกันดูเรื่อยๆกันครับ1 กรมศิลปากร มีหน้าที่อะไร ?
ตอบ กรมศิลปากรของรัฐซึ่งมีภารกิจคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ

2. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมศิลปากร
ก. www.sso.go.th ค. www.fish.go.th
ข. www.mol.go.th ง. www.finearts.go.th
ตอบ ง.

3. อธิบดีกรมศิลปากรคนแรกคือใคร
ก. พระยาสุพรรณสมบัติ
ข. เจ้าพระยาภาสกรวงศ์
ค. พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยาลาภพฤฒิธาดา
ตอบ ค.

4. อธิบดีกรมศิลปากรคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายประสงค์ พูนธเนศ  ค. นายอนันต์ ชูโชติ
ข. นางโสมสุดา ลียะวณิช ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
ตอบ ค.

5. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมศิลปากรมีกี่คน
ก. 1 คน ค. 3 คน
ข. 2 คน ง. 4 คน
ตอบ ค.

6. กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 27 เมษายน พ.ศ.2454 ค. 26 มีนาคม พ.ศ. 2454
ข. 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 ง. 27 มีนาคม พ.ศ. 2454
ตอบ ง.

7. ตราสัญลักษณ์กรมศิลปากร เป็นรูปอะไร
ก. พระพิรุณทรงนาค ค.ตราพระสุริยมณฑล
ข. ตราพระคเณศ ง. ตราปักษาวายุภักษ์
ตอบ ข.

8. กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ก. รัชกาลที่ 4 ค. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 5 ง. รัชกาลที่ 7
ตอบ ค.

9. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมศิลปากร
ก. Department of Labour Protection and Welfare
ข. Department of Fisheries
ค. The finearts Department
ง. Department The Customs
ตอบ ค.

10. กรมศิลปากรตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี ค. พระนคร
ข. ลาดพร้าว ง. บางนา
ตอบ ค.

11. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมศิลปากร
ก. สถาบันหลักในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ข. สถาบันหลักในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ค. สถาบันหลักในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ง. สถาบันหลักในการสร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ตอบ ก. 

12. ข้อใดคือพันธกิจของกรมศิลปากร
ก. สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ข. ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ค. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง

13. ยุทธศาสตร์ของกรมศิลปากรมีกี่ข้อ
ก. 5 ข้อ ค. 3 ข้อ
ข. 4 ข้อ ง. 2 ข้อ
ตอบ ค

14 เอกสารจดหมายเหตุ แบ่งเป็น 4 ประเภท ข้อใดถูก
ก. เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อความหมายเนื้อหาข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ลงบนวัสดุรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ สมุดข่อย ใบบอก สารตรา หนังสือโต้ตอบ บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศ พระราชบัญญัติสถิติ สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงานการประชุม ทั้งที่เป็นแผ่นแฟ้ม หรือเล่ม เป็นต้น
ข. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่อความหมายด้วยเสียงหรือภาพ ได้แก่ ภาพถ่าย ฟิล์มเนกาตีฟ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ แถบวีดีทัศน์ ภาพยนตร์ แผนที่ แผนผัง แบบแปลน โปสเตอร์ บัตรอวยพร ปฏิทิน เป็นต้น
ค. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง แบบแปลน ( Cartographic Archives)
ได้แก่ แผนที่ พิมพ์เขียว แบบแปลน แผนผังต่างๆ
ง. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ( Machine – Readable Archives)
เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลและค้นคืนข้อมูลที่บันทึกไว้ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกลงแผ่นซีดี วีซีดี ดิสเก็ตท์ เป็นต้น
ตอบ ถูกทุกข้อ

รออัพเดต 13 ธันวาคม 2559

4 ธ.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต (ความรู้ทั่วไป)


อยากสอบราชการได้ให้อ่านหนังสือเยอะๆ นั้นมีส่วนที่จริงแท้แน่นอน ช่วงนี้มีหน่วยงานราชการเปิดสอบอยู่มากมายทั้งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และบรรจุราชการ ซึ่งแต่ละตำแหน่งล้วนมีความหมายต่อประเทศชาติมาก ที่เห็นล่าสุดมีสอบของ กรมสรรพสามิต ที่เปิดสอบอยู่หลายตำแหน่งพอสมควรแล้วเนื้อหาข้อสอบก็แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตนั้นยังไงก็ต้องมี วันนี้เลยไปค้นหาแนวข้อสอบมาให้กันครับ ลองไปอ่านแนวข้อสอบกัน
1. กรมสรรสามิตจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก.17 กุมภาพันธ์2485
ข.17 กุมภาพันธ์2475
ค.17 กุมภาพันธ์2502 
ง.17 กุมภาพันธ์2474
ตอบ ง.17 กุมภาพันธ์2474

2. โรงงานในข้อใดไม่ได้สังกัดกรมสรรสามิต
ก. โรงงานสุรา 
ข. โรงงานยาสูบ
ค. โรงงานไพ่ 
ง. โรงงานปุ๋ย
ตอบ ง. โรงงานปุ๋ย

3. กรมสรรสามิตสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. กระทรวงการคลัง
ตอบ ง. กระทรวงการคลัง

6. การคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อใด
ก. 9 สิงหาคม 2554 
ข. 16 กันยายน 2554
ค. 1 ตุลาคม 2554 
ง. 4 ธันวาคม 2554
ตอบ ข. 16 กันยายน 2554

7. รถยนต์ที่ได้คืนเงินภาษี(อีโคคาร์)ต้องมีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกินเท่าใด
ก.1,500 ซีซี 
ข.1,600 ซีซี
ค.1,800 ซีซี 
ง.2,000 ซีซี
ตอบ ก.1,500 ซีซี

8. ข้อใดคือพันธกิจของกรมสรรสามิต
ก. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส
ข. สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ค. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิถาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9. ภาษีสรรพสามิต จะจัดเก็บในสินค้ากลุ่มใด
ก. สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี
ข. สินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย
ค. สินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

10. ที่ทำการกรมสรรพสามิต ตั้งอยู่ในเขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.เขตพระนคร
ข. เขตบางเขน
ค. เขตบางรัก
ง. เขตดุสิต
ตอบ ง. เขตดุสิต

11. เว็บไซต์ของกรมสรรสามิต มีชื่อว่าอะไร
ก. www.excise.net
ข. www.excise.com
ค. www.excise.go.th
ง. www.excise.org
ตอบ ค. www.tmd.go.th

12. เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th
ข. www.mof.org
ค.www.mict.org
ง. www.mof.go.th
ตอบ ง. www.mof.go.th

13. กรมสรรสามิตมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. The Customs Department 
ข. The Revenue Department
ค. The Excise Department 
ง. Public Debt Management Office
ตอบ ค. The Excise Department

14. หน่วยงานใดสังกัดกระทรวงการคลัง
ก. กรมธนารักษ์
ข. กรมศุลกากร
ค. กรมสรรพสามิต
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

15. สินค้าใดต่อไปนี้ที่กรมสรรสามิตไม่ได้จัดเก็บภาษี
ก. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ยาสูบ
ข. แก้วเลดคริสตัล รถจักรยานยนต์
ค. แบตเตอรี่ น้ำหอม
 ง. เทียนไข ยากันยุง
ตอบ ง. เทียนไข ยากันยุง

16. สถานที่ใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมสรรสามิต
ก. สนามแข่งม้า
ข. สนามกอล์ฟ
ค.โรงงานยาสูบ
ง. สถานบันเทิง
ตอบ ง.สถานบันเทิง

17 . ถ้าตรวจพบผู้ประกอบอุตสาหกรรม / สถานบริการ หากไม่จดทะเบียนสรรพสามิตมีความผิดปรับไม่เกินเท่าใด
ก. 5,000 บาท
ข. 10,000 บาท
ค. 50,000 บาท
ง. 100ม000 บาท
ตอบ ก. 5,000 บาท

18. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต เริ่มประกาศใช้เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2502
ข. พ.ศ. 2520
ค. พ.ศ. 2527
ง. พ.ศ. 2530
ตอบ ค. พ.ศ. 2527

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 2554-2556
ข. 2556-2558
ค. 2555-2559
ง. 2555-2560
ตอบ ข้อ ค. 2555-2559

20. ข้อใดมิใช่ที่มาแห่งรายได้ของรัฐ
ก. เงินกู้จากต่างประเทศ
ข. ภาษีอากร
ค. เงินได้จากการบริการของรัฐ
ง. ภาษีสรรพสามิต
ตอบ ค. เงินได้จากการบริการของรัฐ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมสรรพสามิต
1.กรมสรรพสามิตก่อตั้งเมื่อวันที่
ตอบ 17 กุมภาพันธ์ 2474

2.กรมสรรพสามิตอยู่ในสังกัดใด
ตอบ กระทรวงการคลัง

3.วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต
ตอบ ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

4. เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต
ตอบ http://www.excise.go.th/

5.ชื่อภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต
ตอบ The Excise Department

6.อธิบดีกรมสรรพสามิตคนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายสมชาย พูลสวัสดิ์

7.อธิบดีกรมสรรพสามิตต์ เป็นคนแรก คือ
ตอบ หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี

8.สายด่วนของกรมสรรพสามิต
ตอบ 1713

9.หน้าที่ของกรมสรรพสามิต คือ
ตอบ รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรและสินค้าบางชนิดที่นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ภาษีสุรา ภาษีสถานบริการ ภาษียาสูบ โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน

10.การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยสันนิษฐานว่ามีการจัดเก็บตั้งแต่สมัยใด
ตอบ สมัยกรุงสุโขทัย แต่ไม่มีหลักฐาน