18 เม.ย. 2559

แนวข้อสอบ ปปท นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ (อัพเดตเรื่อยๆ)

ตอนนี้เห็น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กำลังเปิดสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ อยู่ในวันที่ 21 เมษายน 2559 - 16 พฤษภาคม 2559  อันนี้เป็น รายละเอียดเปิดสอบจ้า คลิ๊ก

ช่วงนี้เห็นน้องๆในที่ทำงานตื่นเต้นอยากไปสอบมากๆ วานให้หาแนวข้อสอบ สอบให้หน่อย ก็ลองค้นๆดูจาก Google และคาดเดาแนวข้อสอบว่า น่าจะออกข้อนี้ นะ ตอนนี้เลยเป็นสารถีรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกัย อปท และแนวข้อสอบที่พอหาได้นะคะ ยังไงก็ลองดูรายละเอียดกันเลย

เนื้อหา
แนวข้อสอบไว้จะมาอัพเดตเรื่อยๆนะคะ

17 เม.ย. 2559

แนวข้อสอบกรมขนส่งทางบก "เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"

เมื่อวานมีน้องมาถามว่า มี แนวข้อสอบของกรมขนส่งทางบก บ้างมั้ย ที่สอบตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"  รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 - 27 เมษายน 2559 นี้ ฟาลองไปค้นหารายละเอียดข้อมูลของตำแหน่งตามใบประกาศของกรมขนส่งทางบกได้ระบุไว้ ตามไฟล์ คลิ๊ก

เมื่อลองอ่านดูคุณสมบัติของตำแหน่งแล้ว เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลักษณะงานตามรายละเอียดข้างล่างนี้แนวข้อสอบที่คาดเดา น่าจะเป็นแนวข้อสอบตามตัวอย่างข้างล่างนี้

ปล .ถ้ามีเพิ่มเติมจะหามาเพิ่มนะคะ

แนวข้อสอบที่หาให้ไว้ข้างบน เป็นแค่ แนวทางในการทำข้อสอบเท่านั้น ไม่ได้การันตีว่าจะสอบได้เลยนะ เพื่อนๆต้องหาอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะ ยิ่งอ่านมากยิ่งทำข้อสอบได้มากแน่นอนค่ะ โชคดีในการสอบทุกคนค่ะ


8 เม.ย. 2559

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

เป็นแนวข้อสอบเก่าอ่านกันในเวปได้เลย มี 30 ข้อ ใช้อ่านเป็นแนวทางการออกข้อสอบได้นะ

1.อะไรเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดและติดตัวไปจนตาย
1. กลไกคุ้มครอง 2. สิทธิมนุษยชน
3. กฎหมาย 4. บัญญัติ ระเบียบ
ตอบ ข้อ 2.
2. กลไกการคุ้มครองสิทธิ คือ อะไร
1. เครื่องมือสำหรับประชาชนหรือบุคคลใดๆที่ถูกละเมิดสิทธิ
2. กฏหมายสำหรับประชาชน เพื่อรักษาซึ่งไว้ความยุติธรรม
3. บทบัญญัติของสังคม เพื่อให้สังคมรักษาสิทธิซึ่งกันและกัน
4. สนธิสัญญาของประชาชน และรัฐ เพื่อการรักษาสิทธิ
ตอบ ข้อ 1.
3. ข้อใดคือประเภทของกลไกการคุ้มครองสิทธิ
1. ประเภทที่เป็นทางการ 2.ประเภทที่ไม่เป็นทางการ
3. ประเภทจารีตประเพณี 4. ประเภทสนธิสัญญา
ตอบ ข้อ 2.
4.ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร โดยไม่จำกัดเขตแดน
1.รัฐกับประชาชน 2.รัฐกับสิทธิ
3.รัฐกับปัจเจกบุคคล 4. ประชาชนกับสิทธิ
ตอบ ข้อ 3.
5.ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองสิทธิอยู่ในรูปของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญานั้น
1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
ตอบ ข้อ 4.
6.คณะกรรมการข้อใด มีฐานะเป็นหน่วยงานในเครือ ECOSOC มีความเป็นอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคีในกติกา
1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
ตอบ ข้อ 1.
7. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามสมัชชาที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2006 แทนที่ Human Rights Commission
1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
ตอบ ข้อ 3.
8. ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองตามกฎหมายภายในประเทศ
1. กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
3. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ ข้อ 3.
9. ข้อใด คือ กลไกการคุ้มครองสิทธิที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
1. กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
3. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ ข้อ 3.
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราใด ระบุว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
1. มาตรา 39 2. มาตรา 40
3. มาตรา 41 4. มาตรา 42
ตอบ ข้อ 2.
11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมประกอบด้วย ข้อใด
1. ทหาร ตำรวจ อัยการ ศาล 2. ประชาชน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ศาล ตำรวจ
3. ทนายความ นักจิตวิทยา ศาล ตำรวจ 4. ตำรวจ ทหาร อัยการ ศาล
ตอบ ข้อ 3.
12. ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ เมื่อเห็นว่ามีกรณีในข้อใด
1. บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2. กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคล มีปัญหาเกี่ยวกับประชาชน
3. เห็นว่าการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนไม่เป็นธรรม
4. การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตอบ ข้อ 1.
13. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาต้องทำเป็นหนังสือดังนี้ ข้อใดไม่ใช่
1. ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 2. ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียน
3. ใช้ถ้อยคำตามที่เข้าใจ 4. ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
ตอบ ข้อ 3.
14. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสามารถโทรไปได้ที่เบอร์ใด
1. 1660 2. 1676
3. 1543 4. 1221
ตอบ ข้อ 2.
15. ผู้เสียหายจากการกระทำอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หมายถึงข้อใด
1. ผู้เสียหาย 2. ผู้ถูกล่าวหา
3. ผู้ทุจริต 4. ผู้ถูกใส่ความ
ตอบ ข้อ 1.

16. ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง การดำเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือการดำเนินการทางวินัย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำดังกล่าวด้วย หมายถึง ข้อใด
1. ผู้เสียหาย 2. ผู้ถูกล่าวหา
3. ผู้ทุจริต 4. ผู้ถูกใส่ความ
ตอบ ข้อ 2.
17. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ
2. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ
4. ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้า หน้าที่เอกชน
ตอบ ข้อ 4.
18. กระบวนการร้องเรียนจะต้องทำหนังสือถึง " เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช." หรือ "ตู้ ปณ.ใด
1. ตู้ ปณ. 99 2. ตู้ ปณ. 100
2. ตู้ ปณ. 101 4. ตู้ ปณ.102
ตอบ ข้อ 4.
19. ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ำรวยผิดปกติฯ มีอะไรบ้าง
1. บ้าน 2. ที่ดิน
3. รถยนต์ 4. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ 4.
20. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 252 - 254 และ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ใด
1. พ.ศ.2542 2. พ.ศ.2543
3. พ.ศ.2544 4. พ.ศ.2545
ตอบ ข้อ 1.
21.ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับอะไร ตามมาตรา 253
1. เป็นอิสระและเป็นกลาง 2. มีความยุติธรรม
3. มีความโปร่งใส ชัดเจน 4. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ 1.
22. การตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาล
1. ศาลฎีกา 2.ศาลปกครอง
3. ศาลยุติธรรม 4.ศาลอุทรณ์
ตอบ ข้อ 2.
23. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม มาตรา 257
1. ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำ
2. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
3. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
4. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ 4.
24. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิ สัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นอำนาจหน้า ตามมาตราใด
1.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 15
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32
4.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 33
ตอบ ข้อ 2.
25. ให้กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำการตรวจสอบการละเมิด สิทธิมนุษยชนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นอำนาจหน้าตามมาตราใด
1.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 15
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32
4.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 33
ตอบ ข้อ 4.
26.สายด่วนร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือหมายเลขใด
1. 1337 2. 1437
3. 1377 4. 1577
ตอบ ข้อ 3.
27. กรณีติดต่อเรื่องทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งไปที่ Email ใด
1. mailto:info@nhrc.or.th 2. mailto:info@nhrc.com
3. mailto:info help @nhrc.com 4. mailto:info help@nhrc.or.thตอบ ข้อ 1.
28. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
ตอบ ข้อ 2.
29. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518
1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
ตอบ ข้อ 1.
30. ในกระบวนการร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์ ให้ยื่นคำร้อง(คร. 7 )ต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในกำหนดระยะเวลา กี่ปี นับแต่วันที่ถูกละเมิด
1. 1 ปี 2. 2 ปี
3. 3 ปี 4. 4 ปี
ตอบ ข้อ 2.

ขอให้เพื่อนๆสอบกันได้ทุกคนเลยจ้า 

หลักการในการใช้ A กับ An เตือนความจำไว้ก่อนสอบภาษาอังกฤษ

เดียวนี้การาอบหลายๆที่มักจะใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการสอบเกือบส่วนใหญ่ อย่างสอบเข้างานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาทิ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ มักจะมีสอบภาษาอังกฤษเปิดสอบอยู่ตลอด วันนี้ไปท่อง Facebook เห็นเพจ  เรียนภาษาอังกฤษกับอัฟฟาน Study English with Affan ได้บอกเกี่ยวกับการใช้งาน A กับ An ไว้ได้อย่างเข้าใจ เลยเอามาบอกเพื่อนๆกันจ้า ลองดูรายละเอียดกันเลย Fa คิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆได้ในระดับนึงเลยนะ

ข้อความข้างล่างเป็นบทความจากเพจ เรียนภาษาอังกฤษกับอัฟฟาน Study English with Affan มีอยู่ 14 หัวข้อให้จำกัน1. ใช้ a หน้าคำนามนับได้เอกพจน์ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ
- a baby
- a European 
- a hotel
- a half 
- a hand 
- a doctor
Ex: Leonardo Da Vinci was a great artist.
เลโอนาร์โด ดา วินชิ เป็นจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่
What a nice picture! รูปนั้นช่างสวยงามจริงๆ
He used to be a heavy smoker. 
เขาเคยเป็นนักสูบบุหรี่จัด

2. ใช้ an หน้าคำนามนับได้เอกพจน์ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ
- an apple 
- an hour 
- an odor 
- an instance
- an example 
- an onion
Ex: What an ugly picture! รูปนั้นน่าเกลียดมากจริง ๆ
He is an honest person. เขาเป็นคนซื่อสัตย์
An old man was killed yesterday. ชายชราถูกสังหารเมื่อวานนี้

3. ใช้ an หน้าตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ออกเสียงสระ ได้แก่ ตัวอักษร
a, e, f, h, i, l, m, n, o, r, s, x
Ex: The word “fair begins with an f, and “half” begins with an h.
คำว่า fall ขนต้นด้วยตัวอักษรเอฟ และ half ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเอช
He got an A in English and an F in Physics.
เขาได้เกรดเอในวิชาภาษาอังกฤษ และเกรดเอฟในวิชาฟิสิกส์
Her name begins with an L and ends with an E.
ชื่อของหล่อนขึ้นต้นด้วยตัวอักษรแอล และลงท้ายด้วยตัวอักษรอี่น

4. ใช้ a/an เมื่อกล่าวถึงสิ่งหนึ่งๆ เป็นครั้งแรก แต่ถ้าเอ่ยถึงสิ่งเดียวกันซ้ำอีก ให้ใช้ the เพราะมีการชี้เฉพาะเกิดขึ้นแล้ว
EX
My friends live in a very beautiful house. But the house has only a small kitchen.
เพื่อนของผมอาศัยอยู่ในบ้านที่สวยงามมากหลังหนึ่งแต่บ้านหลังนั้นมีครัว ขนาดเล็กเพียงห้องเดียว
Once we had a dog. But the dog was killed by a thief.
ครั้งหนึ่งพวกเรามีสุนัขอยู่ตัวหนึ่ง แต่สุนัขตัวนั้นได้ถูกขโมยฆ่าตายแล้ว

5. ใช้ a/an เมื่อกล่าวถึงความเร็ว (speed) ราคา (price) จำนวน (number) และสัดส่วน (ratio) เช่น
- a half 
- a million 
- a day 
- an hour
- a dozen 
- a couple 
- a kilometer 
- a month
Ex: The car was going forty kilometers an hour.
รถยนต์แล่นด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
Eggs cost twenty baht a dozen.
ไข่ราคา 20 บาทต่อ 1 โหล
He ate an apple a day.
เขารับประทานแอปเปิลวันละผล

6. ใช้ a/an เมื่อบรรยายถึงสิ่งหนึ่งๆ ที่เป็นตัวแทนของสิ่งชนิดเดียวกัน เช่น
- a dictionary 
- a teacher 
- a language 
- a man 
- a woman 
- an animal
Ex: “What is a dictionary ?” พจนานุกรมคืออะไร
There are many ways of learning a language.
มีหลายวิธีในการเรียนรู้ภาษา
A teacher earns less than a lawyer.
ครูมีรายได้น้อยกว่าทนายความ
If a man and a woman are in love, they will have a happy marriage.
ถ้าชายกับหญิงรักกัน พวกเขาก็จะมีชีวิตสมรสอย่างมีสุข

7. ใช้ a สำหรับวลีที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บบางประเภท เช่น
to have a headache
to have a cold
to have a pain
to have a cough
to have a fever
Ex: She had a cold yesterday.เขาเป็นหวัดเมื่อวานนี้
Helen has a fever. เฮเลนเป็นไข้
After an accident, he had a pain in his chest.
หลังจากอุบัติเหตุ เขามีอาการเจ็บที่หน้าอก

8. ใช้ a หลังคำว่า such, what
He has such a bad headache that he has to go to bed.
เขาปวดมากจนต้องไปนอน
She is such a kind person. เขาเป็นคนใจดีมาก
What a noise! เสียงดังมากจริงๆ

9 . ให้ a หลังคำต่อไปนี้คือ not, quite, rather
Ex: We had rather a busy day. วันนี้พวกเราค่อนข้างยุ่ง
Not a man volunteered to do the job. ไม่มีสักคนที่อาสาทำงานนั้น
There was quite a large crowd in the street.
มีฝูงชนมากมายในถนน

10. ใช้ a หน้าคำแสดงจำนวน (quantity words) และคำวิเศษณ์ แสดงระดับ (adverbs of degree) เช่น
- a bit (of) 
- a (great) deal (of) 
- a few (of)
- a (large) number of
- a lot (of) 
- quite a few (of)
Ex: Would you please give me a few examples?
คุณกรุณายกตัวอย่างสัก 2-3 ตัวอย่างได้ไหม
A lot of parents attended the meeting.
มีผู้ปกครองจำนวนมากเข้าประชุม
Give me a little sugar, please.
ขอน้ำตาลหน่อยครับ

11. ใช้ a หน้าคำนามแสดงชนิด หน่วย หรือ ชิ้นส่วน ได้แก่ piece, cup, box, kind, type, sort เช่น
- a piece of cake 
- a cup of tea 
- a type of cup
- a sort of person 
- a kind of tent 
- a tube of toothpaste
Ex: He lived in a kind of tent. เขาอาศัยอยู่ในเต้นท์ที่พัก
A Jaguar is a type of car. จากัวร์เป็นรถยนต์ประเภทหนึ่ง
Give me a cup of tea, please. เอาน้ำชาให้ผมถ้วยหนึ่งครับ

12. ใช้ a ในสำนวนหลังคำกริยาบางตัวได้แก่
12.1 หลังกริยา make เช่น
make a bid for ทำการประมูล
make a book เป็นเจ้ามือ
make a clean breast of it สารภาพอย่างหมดเปลือก
make a fortune แสวงหาทรัพย์สมบัติ, แสวงโชค
make a fool of หลอกลวง, ต้มตุ๋น
make a habit of ทำอยู่เนืองนิจเป็นนิสัย
make a hit สร้างความเกรียวกราว
make a hole ทำให้ทรัพย์สินพร่องลงไป
make a night of it สนุกกันทั้งคืน
make a noise in the world แสวงหาชื่อเสียง
make a difference ทำให้แปลกแตกต่าง
make a point of ถือเป็นข้อสำคัญ
make a start เริ่มต้น,ริเริ่ม
make a living หาเลี้ยงชีพ
make a practice of ฝึกฝนอยู่เนืองนิจ
12.2 หลังกริยา take เช่น
take a trip เดินทาง
take a chance ลองเสี่ยงดู
take a glance ชำเลืองมอง
take a joke ทำโกรธเมื่อถูกล้อ
take a break หยุดพัก
take a leaf out of เลียนแบบ, เอาอย่าง
take a walk เดินเที่ยว
take a back seat เป็นช้างเท้าหลัง
take a deep breath สูดหายใจลึกยาว
take a holiday หยุดพักผ่อน
take a large view มองดูด้วยใจกว้าง
take a photo ถ่ายภาพ
take a fancy to ติดใจ, หลงรัก
12.3 หลังกริยาอื่น เช่น
tell a lie โกหก
do a favor ช่วยเหลือ
play a trick เล่นโกง
become a reality กลายเป็นความจริง
play a joke เล่นตลก
call a halt หยุด
12.4 ใช้กับบุพบทวลี (prepositional phrases) ต่อไปนี้ เช่น
in a hurry โดยรีบเร่ง
as a result ผลลัพธ์ที่ตามมา
as a matter of fact อันที่จริง
for a long time เป็นเวลายาวนาน

13. ใช้ a, an ในกรณีต่อไปนี้
-จำนวนทั้งหมด (whole number) เช่น
a hundred (=100) a thousand (=1,000) a million (=1,000,000)
-เศษส่วน (fractions) เช่น
a quarter (=1/4) a third (=1/3)
a half (=1/2) a fifth (=1/5)
-เงิน (money) เช่น
a pound (=1 ปอนด์) a dollar (=1 ดอลลาร์)
a penny (=1 เพนนี) a yen smile emoticon 1 เยน)
-น้ำหนัก (weight) หรือการวัด (measure) เช่น
a kilo (=1 กิโล) a pound (=1 ปอนด์)
a foot (=1 ฟุต) a meter (=1 เมตร)
a yard (=1 หลา) an ounce 1 ออนซ์)
หมายเหตุ ในหัวข้อนี้ เราสามารถใช้คำว่า one แทน a หรือ an ก็ได้

14. ใช้ a, an หลังคำ what, such เพื่อแสดงการอุทาน (exclamations เอ็กซฺเคอเมเชิ่นสฺ)
What a surprise! น่าประหลาดใจจริง ๆ
What an interesting story! เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆ
That child is such a pest! เด็กคนนั้นซนจริง ๆ
My boss is such an idiot! เจ้านายของผมโง่เง่าจริงๆ
What a lot of trouble! โอ้โห่ มีปัญหามากจริง ๆ

อ้างอิงจากเพจ  เรียนภาษาอังกฤษกับอัฟฟาน Study English with Affan

อ่านแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยใช่มั้ยถ้ายังไงขอให้สอบภาษาอังกฤษกันได้อย่างราบลื่นเลยจ้า