4 ธ.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต (ความรู้ทั่วไป)


อยากสอบราชการได้ให้อ่านหนังสือเยอะๆ นั้นมีส่วนที่จริงแท้แน่นอน ช่วงนี้มีหน่วยงานราชการเปิดสอบอยู่มากมายทั้งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และบรรจุราชการ ซึ่งแต่ละตำแหน่งล้วนมีความหมายต่อประเทศชาติมาก ที่เห็นล่าสุดมีสอบของ กรมสรรพสามิต ที่เปิดสอบอยู่หลายตำแหน่งพอสมควรแล้วเนื้อหาข้อสอบก็แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตนั้นยังไงก็ต้องมี วันนี้เลยไปค้นหาแนวข้อสอบมาให้กันครับ ลองไปอ่านแนวข้อสอบกัน
1. กรมสรรสามิตจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก.17 กุมภาพันธ์2485
ข.17 กุมภาพันธ์2475
ค.17 กุมภาพันธ์2502 
ง.17 กุมภาพันธ์2474
ตอบ ง.17 กุมภาพันธ์2474

2. โรงงานในข้อใดไม่ได้สังกัดกรมสรรสามิต
ก. โรงงานสุรา 
ข. โรงงานยาสูบ
ค. โรงงานไพ่ 
ง. โรงงานปุ๋ย
ตอบ ง. โรงงานปุ๋ย

3. กรมสรรสามิตสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. กระทรวงการคลัง
ตอบ ง. กระทรวงการคลัง

6. การคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อใด
ก. 9 สิงหาคม 2554 
ข. 16 กันยายน 2554
ค. 1 ตุลาคม 2554 
ง. 4 ธันวาคม 2554
ตอบ ข. 16 กันยายน 2554

7. รถยนต์ที่ได้คืนเงินภาษี(อีโคคาร์)ต้องมีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกินเท่าใด
ก.1,500 ซีซี 
ข.1,600 ซีซี
ค.1,800 ซีซี 
ง.2,000 ซีซี
ตอบ ก.1,500 ซีซี

8. ข้อใดคือพันธกิจของกรมสรรสามิต
ก. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส
ข. สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ค. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิถาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9. ภาษีสรรพสามิต จะจัดเก็บในสินค้ากลุ่มใด
ก. สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี
ข. สินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย
ค. สินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

10. ที่ทำการกรมสรรพสามิต ตั้งอยู่ในเขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.เขตพระนคร
ข. เขตบางเขน
ค. เขตบางรัก
ง. เขตดุสิต
ตอบ ง. เขตดุสิต

11. เว็บไซต์ของกรมสรรสามิต มีชื่อว่าอะไร
ก. www.excise.net
ข. www.excise.com
ค. www.excise.go.th
ง. www.excise.org
ตอบ ค. www.tmd.go.th

12. เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th
ข. www.mof.org
ค.www.mict.org
ง. www.mof.go.th
ตอบ ง. www.mof.go.th

13. กรมสรรสามิตมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. The Customs Department 
ข. The Revenue Department
ค. The Excise Department 
ง. Public Debt Management Office
ตอบ ค. The Excise Department

14. หน่วยงานใดสังกัดกระทรวงการคลัง
ก. กรมธนารักษ์
ข. กรมศุลกากร
ค. กรมสรรพสามิต
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

15. สินค้าใดต่อไปนี้ที่กรมสรรสามิตไม่ได้จัดเก็บภาษี
ก. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ยาสูบ
ข. แก้วเลดคริสตัล รถจักรยานยนต์
ค. แบตเตอรี่ น้ำหอม
 ง. เทียนไข ยากันยุง
ตอบ ง. เทียนไข ยากันยุง

16. สถานที่ใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมสรรสามิต
ก. สนามแข่งม้า
ข. สนามกอล์ฟ
ค.โรงงานยาสูบ
ง. สถานบันเทิง
ตอบ ง.สถานบันเทิง

17 . ถ้าตรวจพบผู้ประกอบอุตสาหกรรม / สถานบริการ หากไม่จดทะเบียนสรรพสามิตมีความผิดปรับไม่เกินเท่าใด
ก. 5,000 บาท
ข. 10,000 บาท
ค. 50,000 บาท
ง. 100ม000 บาท
ตอบ ก. 5,000 บาท

18. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต เริ่มประกาศใช้เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2502
ข. พ.ศ. 2520
ค. พ.ศ. 2527
ง. พ.ศ. 2530
ตอบ ค. พ.ศ. 2527

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 2554-2556
ข. 2556-2558
ค. 2555-2559
ง. 2555-2560
ตอบ ข้อ ค. 2555-2559

20. ข้อใดมิใช่ที่มาแห่งรายได้ของรัฐ
ก. เงินกู้จากต่างประเทศ
ข. ภาษีอากร
ค. เงินได้จากการบริการของรัฐ
ง. ภาษีสรรพสามิต
ตอบ ค. เงินได้จากการบริการของรัฐ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมสรรพสามิต
1.กรมสรรพสามิตก่อตั้งเมื่อวันที่
ตอบ 17 กุมภาพันธ์ 2474

2.กรมสรรพสามิตอยู่ในสังกัดใด
ตอบ กระทรวงการคลัง

3.วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต
ตอบ ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

4. เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต
ตอบ http://www.excise.go.th/

5.ชื่อภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต
ตอบ The Excise Department

6.อธิบดีกรมสรรพสามิตคนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายสมชาย พูลสวัสดิ์

7.อธิบดีกรมสรรพสามิตต์ เป็นคนแรก คือ
ตอบ หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี

8.สายด่วนของกรมสรรพสามิต
ตอบ 1713

9.หน้าที่ของกรมสรรพสามิต คือ
ตอบ รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรและสินค้าบางชนิดที่นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ภาษีสุรา ภาษีสถานบริการ ภาษียาสูบ โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน

10.การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยสันนิษฐานว่ามีการจัดเก็บตั้งแต่สมัยใด
ตอบ สมัยกรุงสุโขทัย แต่ไม่มีหลักฐาน

31 ต.ค. 2559

ใครเคยสอบพนักงานราชการบ้าง ?

คำถามที่ไปถามใครก็จะได้คำตอบมาแนวนี้แน่นอน 1. ส่วนมากแนวข้อสอบถือว่ายากพอสมควร ควรอ่านแนวข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและหน่วยงานนั้นๆให้มาก ยิ่งอ่านเยอะยิ่งดี เพราะตำถามที่ถามส่วนมากจะเป็นข้อสอบความรู้รอบตัวที่เราต้องใช้ในตำแหน่งงานนั้นๆ

2. ส่วนที่ว่ายาก อีกอัน คือ อัตราการแข่งขันครับ เพราะสอบตำแหน่งเดียว แต่คนสอบเยอะโคตรๆ
แถมไม่ต้องผ่าน กพด้วย คนที่ยังสอบ กพ. ไม่ผ่าน ก็มาสอบได้เหมือนกัน

3 .อีกอย่างนึงเส้นสายก็ค่อนข้างหนาแน่นครับ
จากประสบการณ์ส่วนตัว ในการสอบพนักงานราชการ หากหน่วยงานไหนเปิดแล้วให้ไปสมัครด้วยตนเอง
อัตรารับน้อยๆคน การสอบครั้งนั้นไม่น่าไปสอบครับ เพราะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่ามีคนภายในอยู่แล้ว
ส่วนการสอบใหญ่ๆ รับสมัครผ่านเว็บ แบบนั้นน่าไปสอบครับ (อาจจะมีเส้นได้เหมือนกันนะ)
เรื่องจำนวนคนสมัครก็ไม่ต้องกลัวครับ ต่อให้สมัครสอบเป็น 10,000 คน
แต่ในการสอบข้อเขียน เราแข่งกับตัวเราเองครับ (ค่อยไปลุ้นตอนสัมภาษณ์ละกันว่าผ่านมากี่คน)

คนที่โลกแคบ โทษทุกอย่าง ไม่เคยโทษตัวเอง
ก็จะบอกว่ามีเส้นบ้าง ล็อกผลไว้แล้วเพื่อจะได้เปิดสอบใหม่กินตังค์ค่าสมัครอีกบ้าง
หรือไม่มีใครจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เลยไม่ผ่านบ้าง
ผมฟังแล้วหดหู่มากๆครับ

การสอบท้องถิ่นครั้งนี้จะสอบภาค ก. ข. พร้อมกัน (คนผ่าน ก.พ. แล้วก็ต้องสอบ ภาคก. ของท้องถิ่นอีก)
เกณฑ์คือต้องผ่าน 60% ทั้ง 2 ภาค (ไม่ใช่รวมกัน 2 ภาคแล้วได้ 60 % นะ)
เลยทำให้คนสอบผ่านน้อยมาก เพราะคนผ่านแค่ภาคใดภาคหนึ่ง ก็ตกอยู่ดี
ถ้าคนคิดได้หน่อยก็จะรู้ว่าตัวเองยังด้อยครับ แล้วจะพัฒนาตัวเองต่อไป

ที่มา http://pantip.com/topic/32842098

25 ส.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ความรู้ทั่วไป)

ตอนนี้ทาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กำลังเปิดสอบ ผมเลยกำลังรวบรวมแนวข้อสอบมาอัพให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปอ่านกันดูครับ ตัวนี้เป็นแวข้อสอบที่รวมรวมจากในเวปและเอามาจากหนังสือหลายๆเล่มยังไงก็จะพยายามอัพเดตให้เพือนๆได้อ่านกันอยู่เรื่อยๆครับแนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553ให้ไว้อย่างไร
ตอบ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน


2.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างใด
ตอบ เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก ราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553


3.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553ให้ใช้บังคับอย่างไร
ตอบ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


4.ผู้พิพากษาสมทบเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายใด
ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา


5. สถานพินิจเป็นหน่วยงานในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้บังคับบัญชาให้ใครเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการสถานพินิจ
ตอบ อธิบดี


6.ให้จัดตั้งสถานพินิจขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครวันเปิดทำการ เขตอำนาจ และการแบ่งแยกกิจการของสถานพินิจออกเป็นสาขาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ใครประกาศกำหนด
ตอบ รัฐมนตรี


7.ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาหลบหนีจากการควบคุมในระหว่างใดมิให้นับระยะเวลาที่หลบหนีนั้นรวมเข้าในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 78
ตอบ สอบสวน


8.ในท้องที่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดดำเนินการแล้ว ให้ใครแต่งตั้งพนักงานอัยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็นเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและจะต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
ตอบ อัยการสูงสุด


9.ในการพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นจำเลย ถ้าศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นสมควรที่จะพูดกับจำเลยโดยเฉพาะ หรือเห็นว่าบุคคลบางคนไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา ศาลมีอำนาจสั่งให้ใครออกไปนอกห้องพิจารณาได้
ตอบ บุคคลทั้งหมดหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา


10. ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดตามคำแนะนำที่ประธานศาลฎีกากำหนดผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวให้ได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด โดยความเห็นชอบจากใคร
ตอบ กระทรวงการคลัง

11.เวปไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คือ ?
ตอบ http://www.djop.go.th/

12. คดีที่เด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุด คือ ?
ตอบ แอมเฟตามีน 

13. ขณะที่ใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มีการควบคุมเด็กที่กระทำผิดโดยในปี พ.ศ. 2450 ได้จัดตั้งโรงเรียนดัดสันดานขึ้นที่ไหน ?
ตอบ เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

24 ส.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต)

รวมแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิตครับ ตัวนี้เป็นตัวทั่วไปที่แอดไปรวบรวมมาจากเวปอื่นๆอีกที เป็นความรู้ทั่วไป ลองอ่านแล้วเอาไปประยุกข์กับสถาณการณ์กันนะครับ ตอนนี้มี 17 ข้อครับผมยังไงจะรวบรวมมาให้เยอะที่สุดนะครับ

แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต 

1.กรมสุขภาพจิตก่อตั้งเมื่อ
ตอบ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2537

2.กรมสุขภาพจิตขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข

3.วิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต
ตอบ กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ

4. เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต
ตอบ http://www.dmh.go.th

5.ชื่อภาษาอังกฤษของกรมสุขภาพจิต
ตอบ Department of Mental Health

6.อธิบดีการกรมสุขภาพจิตคนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

7.พันธกิจกรมสุขภาพจิตมีกี่ข้อ
ตอบ 4 ข้อ

8.พันธกิจกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย
ตอบ
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ

9.ค่านิยมกรมสุขภาพจิต คือ
ตอบ M E N T A L

10.ตัว “M” ในค่านิยม หมายถึง
ตอบ หัวใจบริการ

11.ตัว “E” ในค่านิยม หมายถึง
ตอบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

12. กรมสุขภาพจิตมีชื่อย่อว่าอะไร
ตอบ สจ. 
 
13. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต มีกี่คน
ตอบ 3 คน ได้แก่
1. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
2. นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
3. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

14 กรมสุขภาพจิต มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ตอบ DMH 

15. เดิมกรมสุขภาพจิตมีชื่อว่าอะไร
ตอบ สถาบันสุขภาพจิต

16 ข้อใดคือหมายเลขสายด่วน กรมสุขภาพจิต
ตอบ 1667

17 กรมสุขภาพจิต สังกัดกระทรวงใด
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข