19 ธ.ค. 2557


รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ2558

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศใน ปี 2558
จำนวน 621 อัตรา ดังนี้

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 47 อัตรา
1.ปริญญาตรี จำนวน 43 อัตรา
2.ปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา

ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 574 อัตรา
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จำนวน 228 อัตรา
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 344 อัตรา
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2558
ทาง - www.job.rtaf.mi.th
www.person.rtaf.mi.th
www.rtafcareer.thaijobjob.com

โดยรายละเอียด สาขาวิชาและตำแหน่งที่รับสมัครจะประกาศเพิ่มเติม
วันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557

สอบถามขั้นตอนการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่
โทร. 0 2534 2402-3,5 และ 0 2534 2440-1 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทร. 0 2534 8587-91

18 ธ.ค. 2557


ธ.ออมสิน เปิดรับพนักงาน วุฒิม.ต้น-ป.โท ถึง 30 ธ.ค.57

ธ.ออมสิน เปิดรับพนักงานล็อตใหญ่ วุฒิม.ต้น-ป.โท สมัครออนไลน์ 24 ชม. ถึง 30 ธ.ค.57
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ค่ะ

<<< 1. ลูกจ้างปฏิบัติการ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

<<< 2. ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล >>>
อัตราค่าจ้าง 15,000 – 21,000 บาท ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ในการทำงาน (ปี)

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ด้านพยาบาล
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 2.50 ถึง 4.00
อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ปฏิบัติงาน ณ
– ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
– ธนาคารออมสินภาค 6 (จังหวัดนครสวรรค์)
– ธนาคารออมสินภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
– ธนาคารออมสินภาค 10 (จังหวัดอุดรธานี)
– ธนาคารออมสินภาค 11 (จังหวัดขอนแก่น)
– ธนาคารออมสินภาค 13 (จังหวัดนครราชสีมา)
– ธนาคารออมสินภาค 15 (จังหวัดชลบุรี)

<<< 3. ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านทันตกรรม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 4. ลูกจ้างช่างเขียนแบบ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านเขียนแบบ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 5. ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า ด้านวิทยุและโทรคมนาคม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 6. ลูกจ้างช่างเทคนิค >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้าง ด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านสำรวจ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 7. ลูกจ้างช่างยนต์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 8. ลูกจ้างช่างภาพ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 9. ลูกจ้างช่างศิลป์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโทอายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านศิลปะ และด้านวิจิตรศิลป์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
4. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 10,500 บาท
คุณวุฒิ ปวส. = 11,500 บาท
โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

<<< 10. ลูกจ้างขับรถยนต์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง
วันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 9,000 บาท

<<< 11. ลูกจ้างขับเรือยนต์ >>>
ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึง วันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับเรือยนต์
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 9,000 บาท

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

https://job.gsb.or.th:8443/WebRC

8 ธ.ค. 2557


ก.พ.ร. ย่อมาจากอะไร และมีหน้าที่อะไร ?

หลายคนเคยเกิดความสงสัยว่า กพร หรือ ก.พ.ร. นั้นย่อมาจากอะไรและมีหน้าที่อย่างไรในการบริหารงานราชการ วันนี้ Fa จะมาสรุปให้เพื่อนให้อ่านกันจ้า

ก.พ.ร. นั้นย่อมาจาก คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วย


 • นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 • รัฐมนตรี 1 คน รองประธาน 
 • ผู้แทนคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 10 คน 
 • เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ

โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน

หน้าที่ของ ก.พ.ร. โดยย่อ


 • เสนอ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ โครงสร้างระบบ งบประมาณ บุคลากรมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และค่าตอบแทน
 • เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง โอน ยุบ เลิก กำหนดชื่อ เปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวง ทบวง กรม
 • เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฏีกา และออกกฏตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • ดำเนินการให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจ แก่ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
 • ตีความ วินิจฉัย ปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
 • จัดทำรายการประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
โดยสำนักงาน กพร. สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
7 ธ.ค. 2557


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำว่าสอบเกี่ยวกับการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษา ลองหาความรู้เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการให้มากเข้าไว้เป็นดีเลยจ้า ยิ่งแนวข้อสอบชอบถามทีมผู้บริหารด้วยแล้วลองอ่านเพื่อเป็นแนวทางการทำข้อสอบหรือเป็นความรอบรู้เอาไว้ก็ดีไม่น้อยเลย

____________________

กระทรวงศึกษาธิการ

เป็น "หน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม" อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/

เวปไซต์หลักของกระทรวงศึกษาธิการ คือ  http://www.moe.go.th/
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  คลิ๊ก
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  คลิ๊ก
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Ministry of Education
โครงสร้างของกระทรวงศึกษษธิการ  คลิ๊ก

______________

บุคลากรหลักที่สำคัญในกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2557


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
 • พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รศ.ประภาภัทร นิยม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
___________________