25 ส.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ความรู้ทั่วไป)

ตอนนี้ทาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กำลังเปิดสอบ ผมเลยกำลังรวบรวมแนวข้อสอบมาอัพให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปอ่านกันดูครับ ตัวนี้เป็นแวข้อสอบที่รวมรวมจากในเวปและเอามาจากหนังสือหลายๆเล่มยังไงก็จะพยายามอัพเดตให้เพือนๆได้อ่านกันอยู่เรื่อยๆครับแนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553ให้ไว้อย่างไร
ตอบ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน


2.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างใด
ตอบ เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก ราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553


3.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553ให้ใช้บังคับอย่างไร
ตอบ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


4.ผู้พิพากษาสมทบเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายใด
ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา


5. สถานพินิจเป็นหน่วยงานในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้บังคับบัญชาให้ใครเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการสถานพินิจ
ตอบ อธิบดี


6.ให้จัดตั้งสถานพินิจขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครวันเปิดทำการ เขตอำนาจ และการแบ่งแยกกิจการของสถานพินิจออกเป็นสาขาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ใครประกาศกำหนด
ตอบ รัฐมนตรี


7.ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาหลบหนีจากการควบคุมในระหว่างใดมิให้นับระยะเวลาที่หลบหนีนั้นรวมเข้าในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 78
ตอบ สอบสวน


8.ในท้องที่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดดำเนินการแล้ว ให้ใครแต่งตั้งพนักงานอัยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็นเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและจะต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
ตอบ อัยการสูงสุด


9.ในการพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นจำเลย ถ้าศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นสมควรที่จะพูดกับจำเลยโดยเฉพาะ หรือเห็นว่าบุคคลบางคนไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา ศาลมีอำนาจสั่งให้ใครออกไปนอกห้องพิจารณาได้
ตอบ บุคคลทั้งหมดหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา


10. ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดตามคำแนะนำที่ประธานศาลฎีกากำหนดผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวให้ได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด โดยความเห็นชอบจากใคร
ตอบ กระทรวงการคลัง

11.เวปไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คือ ?
ตอบ http://www.djop.go.th/

12. คดีที่เด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุด คือ ?
ตอบ แอมเฟตามีน 

13. ขณะที่ใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มีการควบคุมเด็กที่กระทำผิดโดยในปี พ.ศ. 2450 ได้จัดตั้งโรงเรียนดัดสันดานขึ้นที่ไหน ?
ตอบ เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

24 ส.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต)

รวมแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิตครับ ตัวนี้เป็นตัวทั่วไปที่แอดไปรวบรวมมาจากเวปอื่นๆอีกที เป็นความรู้ทั่วไป ลองอ่านแล้วเอาไปประยุกข์กับสถาณการณ์กันนะครับ ตอนนี้มี 17 ข้อครับผมยังไงจะรวบรวมมาให้เยอะที่สุดนะครับ

แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต 

1.กรมสุขภาพจิตก่อตั้งเมื่อ
ตอบ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2537

2.กรมสุขภาพจิตขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข

3.วิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต
ตอบ กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ

4. เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต
ตอบ http://www.dmh.go.th

5.ชื่อภาษาอังกฤษของกรมสุขภาพจิต
ตอบ Department of Mental Health

6.อธิบดีการกรมสุขภาพจิตคนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

7.พันธกิจกรมสุขภาพจิตมีกี่ข้อ
ตอบ 4 ข้อ

8.พันธกิจกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย
ตอบ
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ

9.ค่านิยมกรมสุขภาพจิต คือ
ตอบ M E N T A L

10.ตัว “M” ในค่านิยม หมายถึง
ตอบ หัวใจบริการ

11.ตัว “E” ในค่านิยม หมายถึง
ตอบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

12. กรมสุขภาพจิตมีชื่อย่อว่าอะไร
ตอบ สจ. 
 
13. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต มีกี่คน
ตอบ 3 คน ได้แก่
1. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
2. นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
3. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

14 กรมสุขภาพจิต มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ตอบ DMH 

15. เดิมกรมสุขภาพจิตมีชื่อว่าอะไร
ตอบ สถาบันสุขภาพจิต

16 ข้อใดคือหมายเลขสายด่วน กรมสุขภาพจิต
ตอบ 1667

17 กรมสุขภาพจิต สังกัดกระทรวงใด
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข

18 เม.ย. 2559

แนวข้อสอบ ปปท นักสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติการ (อัพเดตเรื่อยๆ)

ตอนนี้เห็น สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กำลังเปิดสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ อยู่ในวันที่ 21 เมษายน 2559 - 16 พฤษภาคม 2559  อันนี้เป็น รายละเอียดเปิดสอบจ้า คลิ๊ก

ช่วงนี้เห็นน้องๆในที่ทำงานตื่นเต้นอยากไปสอบมากๆ วานให้หาแนวข้อสอบ สอบให้หน่อย ก็ลองค้นๆดูจาก Google และคาดเดาแนวข้อสอบว่า น่าจะออกข้อนี้ นะ ตอนนี้เลยเป็นสารถีรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกัย อปท และแนวข้อสอบที่พอหาได้นะคะ ยังไงก็ลองดูรายละเอียดกันเลย

เนื้อหา
แนวข้อสอบไว้จะมาอัพเดตเรื่อยๆนะคะ

17 เม.ย. 2559

แนวข้อสอบกรมขนส่งทางบก "เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"

เมื่อวานมีน้องมาถามว่า มี แนวข้อสอบของกรมขนส่งทางบก บ้างมั้ย ที่สอบตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล"  รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21 - 27 เมษายน 2559 นี้ ฟาลองไปค้นหารายละเอียดข้อมูลของตำแหน่งตามใบประกาศของกรมขนส่งทางบกได้ระบุไว้ ตามไฟล์ คลิ๊ก

เมื่อลองอ่านดูคุณสมบัติของตำแหน่งแล้ว เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลักษณะงานตามรายละเอียดข้างล่างนี้แนวข้อสอบที่คาดเดา น่าจะเป็นแนวข้อสอบตามตัวอย่างข้างล่างนี้

ปล .ถ้ามีเพิ่มเติมจะหามาเพิ่มนะคะ

แนวข้อสอบที่หาให้ไว้ข้างบน เป็นแค่ แนวทางในการทำข้อสอบเท่านั้น ไม่ได้การันตีว่าจะสอบได้เลยนะ เพื่อนๆต้องหาอ่านเพิ่มเติมด้วยนะคะ ยิ่งอ่านมากยิ่งทำข้อสอบได้มากแน่นอนค่ะ โชคดีในการสอบทุกคนค่ะ