แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แนวข้อสอบธุรการ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แนวข้อสอบธุรการ แสดงบทความทั้งหมด

20 ส.ค. 2561

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และ นักจัดการงานทั่วไป  ของคุณ ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มีทั้งหมด 154 ข้อ พร้อมเฉลย ลองไปอ่านกันดู 4 ก.ค. 2557

แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไว้อ่านทำความเข้าใจ

ไปเจอบทความแนวข้อสอบจากเวปไซต์ Thailocalmeet เห็นว่ามีประโยชน์เลยเอามาเผยแพร่ที่บล็อคนี้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหา แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลองอ่านรายละเอียดหัวข้อข้างล่างเพื่อทำความเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยเลยค่ะในส่วนการสอบตำแหน่งนี้คงไม่พ้นทางด้านหนังสือราชการหรือพรบปฏิบัติงานทางราชการ ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบลองอ่านดูได้เลยนะคะ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาค ข

1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด
ตอบ กระทวง

2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น
ตอบ อำเภอ

3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด
ตอบ โดยตำแหน่ง โดยการแต่งตั้ง โดยการเลือกตั้ง

4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.
ตอบ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)
6.ประธาน ก.พ. คือใคร
ตอบ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ตอบ คุรุสภา
8.ฐานะของคุรุสภาคือ
ตอบ นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ตอบ ผู้สนับสนุนการศึกษา
10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ตอบ กคศ.
11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด
ตอบ ง. ....................
12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด
ตอบ กพร.
13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546
ตอบ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
14.การเสนอนบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
ตอบ คณะรัฐมนตรี
15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น
ตอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
16. ใครเป็นประธาน อกพ.กระทรวง
ตอบ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง
18. การอุทรธ์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ 30 วัน
19. การร้องทุกข์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ นับวันที่รับทราบคำสั่ง
20. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพรบ. ใด
ตอบ พระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542
21.ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร
ตอบ เลขานุการรัฐมนตรี
22. ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ
ตอบ ประโยชน์สุขของประชาชน
23. ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ
ตอบ สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง
24. ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร
ตอบ เลขาฯสพฐ
25. การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ตอบ ง. ...ปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม ความเหมาะสมด้านอื่น
26. ผู้ลงนามแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในราชกิจจานุเบกษา คือผู้ใด
ตอบ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ
27. ก่อนรัฐจะดำเนินการใดรัฐต้องทำอะไรก่อน
ตอบ วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียที่ตามมา
28. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการ
ตอบ ให้ออก
29.การลาออกเพื่อไปสมัครลงการเมือง มีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ วันขอลาออก
30.นิติกรรมทางการเงิน
ตอบ ง. ......................
31.การอุทธรณ์ต้องกระทำในลักษณะใด
ตอบ ทำเป็นหนังสือ
32. คำสั่งทางปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ วันที่ได้รับแจ้ง
33. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายทำอย่างไร
ตอบ เพิกถอน
34. ข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนเข้าดูไม่ได้
ตอบ ประวัติผู้ป่วย
35. เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วต้องทำแผนบริหารราชการแผ่นดินให้เสร็จภายในกี่วัน
ตอบ 90 วัน
36. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน
ตอบ คำลงท้าย
37. ลำดับการรับหนังสือ
ตอบ แยกประเภท – ลงทะเบียน – บันทึก – ส่ง
38. ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
ตอบ ทำการแทน
39. แถลงการณ์จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ตอบ หนังสือประชาสัมพันธ์
40.บรรดาข้อความที่ทางการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า
ตอบ ข่าว
41.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ คือ
ตอบ ระเบียบ
42.ตราประทับการรับหนังสือมีขนาดเท่าใด
ตอบ 2.5*5 ซม.
43.คำรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป อยู่ตรงตำแน่งใด
ตอบ ขอบล่าง
44. ตราครุฑที่ใช้กับกระดาษ A4 มีขนาดเท่าใด
ตอบ 3 ซม.
45. การลงชื่อส่วนราชการตั้งแต่กรมลงมาให้ลงตั้งแต่
ตอบ กอง
46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ
ตอบ ง. .......................(จำตัวเลือกไม่ได้)
47. หนังสือที่ต้องเก้บไว้ตลอดไป
ตอบ ประวัติศาสตร์ .............
48.หนังสือที่มีสำเนาสามารถหาได้จากที่อื่นต้องเก็บไว้กี่ปี
ตอบ 5 ปี
49. งานสารบรรณ คือ
ตอบ งาน รับ- ส่ง หนังสือ
50. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ใด
ตอบ กระทรวงกลาโหม

ไว้ถ้ามีแนวข้อสอบเพิ่มเติมอื่นจะหามาเพิ่มให้นะคะ 

16 ก.ย. 2555

แนวข้อสอบ ภาค ข ธุรการ

แจกฟรีแนวข้อสอบภาค ข ตำแหน่งธุรการจ้า อันนี้เป็นแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งธุรการ เอาไว้ให้เพื่อนๆสอบภาค ข กันเลย ท่องเน็ตแล้วไปเจอแนวข้อสอบนี้จากเจ้าเก่าเวลาเดิมอีกแล้ว คือ http://www.facebook.com/kittitest ขออนุญาตนำมาเผยแผ่นะคะ เป็นแนวข้อสอบที่ถามแล้วตอบเลย เป็นความรู้ที่เพื่อนๆที่กำลังจะสอบตำแหน่งธุรการต้องไม่ควรพลาด ขอบคุณสำหรับข้อสอบชุดนี้จ้า

แนวข้อสอบ ภาค ข ธุรการ

ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบอื่นๆก็สามารถมองได้จากทางขวามือของเพื่อนๆเลยนะ ถ้าชอบใจ BLOG นี้อย่าลืม LIKE ให้ด้วยจ้า
ขอให้เป็นข้าราชการสมใจทุกคนค่ะ