27 เม.ย. 2560

ทฤษฎีองค์การแบ่งได้เป็นกี่รูปแบบ ?

เคยเห็นออกข้อสอบอยู่บ่อยมากตามแนวข้อสอบพวกเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป หรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วันนี้เลยไปเจอบทความ แบ่งแนวคิดของทฤษฎีองค์การไว้ของหนังสือ มสธ เรื่องการจัดการองค์การสารสนเทศ ลองอ่านกันดูจ้า

 ทฤษฎีองค์การ แบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ

  1. ทฤษฎีองค์การแบบดั้งเดิมในสังคมดั้งเดิมจะยอมรับฐานอำนาจตามฐานันดร มีรูปแบบเศรษฐกิจครอบครัวแบบเครือญาติ
  2. ทฤษฎีองค์การรูปนัย รูปแบบองค์การเริ่มพัฒนาสู่อุตสาหกรรม เริ่มยึดถือกฏระเบียบข้อบังคับ และดำเนินธุรกิจในลักษณะเป็นทางการ 
  3. ทฤษฎีองค์การมนุษยนิยม เน้นความสนใจพฤติกรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตลอดจนบทบาทพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลมากขึ้น
  4. ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ มีการนำแนวความคิดระบบมาใช้ เน้นการประสานทั้งปัจจัยด้านเทคนิคและสังคม ยอมรับลักษณะพลวัต และความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ต้องปรับการจัดการองค์การเพื่อมุ่งสู่คุณภาพ
จากหนังสือ มสธ  เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการองค์การสารสนเทศ 13314 หน่วยที่ 1 - 7 หน้าที่ 1-2 หัวข้อแผนการสอนประจำหน่วย


Advertisement