13 ธ.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมศิลปากร ไว้สอบบรรจุราชการ (ความรู้ทั่วไป)

วันนี้ลองไปค้นหาแนวข้อสอบกรมศิลปากร แต่ได้แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเท่านั้น ส่วนพวกวิชาเฉพาะตำแหน่ง เพื่อนๆต้องลองหาอ่านกันดูเรื่อยๆกันครับ1 กรมศิลปากร มีหน้าที่อะไร ?
ตอบ กรมศิลปากรของรัฐซึ่งมีภารกิจคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ

2. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมศิลปากร
ก. www.sso.go.th ค. www.fish.go.th
ข. www.mol.go.th ง. www.finearts.go.th
ตอบ ง.

3. อธิบดีกรมศิลปากรคนแรกคือใคร
ก. พระยาสุพรรณสมบัติ
ข. เจ้าพระยาภาสกรวงศ์
ค. พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยาลาภพฤฒิธาดา
ตอบ ค.

4. อธิบดีกรมศิลปากรคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายประสงค์ พูนธเนศ  ค. นายอนันต์ ชูโชติ
ข. นางโสมสุดา ลียะวณิช ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน
ตอบ ค.

5. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมศิลปากรมีกี่คน
ก. 1 คน ค. 3 คน
ข. 2 คน ง. 4 คน
ตอบ ค.

6. กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 27 เมษายน พ.ศ.2454 ค. 26 มีนาคม พ.ศ. 2454
ข. 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 ง. 27 มีนาคม พ.ศ. 2454
ตอบ ง.

7. ตราสัญลักษณ์กรมศิลปากร เป็นรูปอะไร
ก. พระพิรุณทรงนาค ค.ตราพระสุริยมณฑล
ข. ตราพระคเณศ ง. ตราปักษาวายุภักษ์
ตอบ ข.

8. กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด
ก. รัชกาลที่ 4 ค. รัชกาลที่ 6
ข. รัชกาลที่ 5 ง. รัชกาลที่ 7
ตอบ ค.

9. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมศิลปากร
ก. Department of Labour Protection and Welfare
ข. Department of Fisheries
ค. The finearts Department
ง. Department The Customs
ตอบ ค.

10. กรมศิลปากรตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี ค. พระนคร
ข. ลาดพร้าว ง. บางนา
ตอบ ค.

11. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมศิลปากร
ก. สถาบันหลักในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ข. สถาบันหลักในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ค. สถาบันหลักในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ง. สถาบันหลักในการสร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม
ตอบ ก. 

12. ข้อใดคือพันธกิจของกรมศิลปากร
ก. สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ข. ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ค. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง

13. ยุทธศาสตร์ของกรมศิลปากรมีกี่ข้อ
ก. 5 ข้อ ค. 3 ข้อ
ข. 4 ข้อ ง. 2 ข้อ
ตอบ ค

14 เอกสารจดหมายเหตุ แบ่งเป็น 4 ประเภท ข้อใดถูก
ก. เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อความหมายเนื้อหาข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าจะเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ลงบนวัสดุรูปแบบต่างๆ
ได้แก่ สมุดข่อย ใบบอก สารตรา หนังสือโต้ตอบ บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศ พระราชบัญญัติสถิติ สิ่งพิมพ์รัฐบาล รายงานการประชุม ทั้งที่เป็นแผ่นแฟ้ม หรือเล่ม เป็นต้น
ข. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio – Visual Archives) คือ เอกสารที่สื่อความหมายด้วยเสียงหรือภาพ ได้แก่ ภาพถ่าย ฟิล์มเนกาตีฟ ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ แถบวีดีทัศน์ ภาพยนตร์ แผนที่ แผนผัง แบบแปลน โปสเตอร์ บัตรอวยพร ปฏิทิน เป็นต้น
ค. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง แบบแปลน ( Cartographic Archives)
ได้แก่ แผนที่ พิมพ์เขียว แบบแปลน แผนผังต่างๆ
ง. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ( Machine – Readable Archives)
เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลและค้นคืนข้อมูลที่บันทึกไว้ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกลงแผ่นซีดี วีซีดี ดิสเก็ตท์ เป็นต้น
ตอบ ถูกทุกข้อ

รออัพเดต 13 ธันวาคม 2559

Advertisement