4 ธ.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต (ความรู้ทั่วไป)


อยากสอบราชการได้ให้อ่านหนังสือเยอะๆ นั้นมีส่วนที่จริงแท้แน่นอน ช่วงนี้มีหน่วยงานราชการเปิดสอบอยู่มากมายทั้งลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และบรรจุราชการ ซึ่งแต่ละตำแหน่งล้วนมีความหมายต่อประเทศชาติมาก ที่เห็นล่าสุดมีสอบของ กรมสรรพสามิต ที่เปิดสอบอยู่หลายตำแหน่งพอสมควรแล้วเนื้อหาข้อสอบก็แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตนั้นยังไงก็ต้องมี วันนี้เลยไปค้นหาแนวข้อสอบมาให้กันครับ ลองไปอ่านแนวข้อสอบกัน
1. กรมสรรสามิตจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก.17 กุมภาพันธ์2485
ข.17 กุมภาพันธ์2475
ค.17 กุมภาพันธ์2502 
ง.17 กุมภาพันธ์2474
ตอบ ง.17 กุมภาพันธ์2474

2. โรงงานในข้อใดไม่ได้สังกัดกรมสรรสามิต
ก. โรงงานสุรา 
ข. โรงงานยาสูบ
ค. โรงงานไพ่ 
ง. โรงงานปุ๋ย
ตอบ ง. โรงงานปุ๋ย

3. กรมสรรสามิตสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. กระทรวงการคลัง
ตอบ ง. กระทรวงการคลัง

6. การคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อใด
ก. 9 สิงหาคม 2554 
ข. 16 กันยายน 2554
ค. 1 ตุลาคม 2554 
ง. 4 ธันวาคม 2554
ตอบ ข. 16 กันยายน 2554

7. รถยนต์ที่ได้คืนเงินภาษี(อีโคคาร์)ต้องมีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกินเท่าใด
ก.1,500 ซีซี 
ข.1,600 ซีซี
ค.1,800 ซีซี 
ง.2,000 ซีซี
ตอบ ก.1,500 ซีซี

8. ข้อใดคือพันธกิจของกรมสรรสามิต
ก. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส
ข. สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ค. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิถาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9. ภาษีสรรพสามิต จะจัดเก็บในสินค้ากลุ่มใด
ก. สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี
ข. สินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย
ค. สินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

10. ที่ทำการกรมสรรพสามิต ตั้งอยู่ในเขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.เขตพระนคร
ข. เขตบางเขน
ค. เขตบางรัก
ง. เขตดุสิต
ตอบ ง. เขตดุสิต

11. เว็บไซต์ของกรมสรรสามิต มีชื่อว่าอะไร
ก. www.excise.net
ข. www.excise.com
ค. www.excise.go.th
ง. www.excise.org
ตอบ ค. www.tmd.go.th

12. เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th
ข. www.mof.org
ค.www.mict.org
ง. www.mof.go.th
ตอบ ง. www.mof.go.th

13. กรมสรรสามิตมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. The Customs Department 
ข. The Revenue Department
ค. The Excise Department 
ง. Public Debt Management Office
ตอบ ค. The Excise Department

14. หน่วยงานใดสังกัดกระทรวงการคลัง
ก. กรมธนารักษ์
ข. กรมศุลกากร
ค. กรมสรรพสามิต
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

15. สินค้าใดต่อไปนี้ที่กรมสรรสามิตไม่ได้จัดเก็บภาษี
ก. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ยาสูบ
ข. แก้วเลดคริสตัล รถจักรยานยนต์
ค. แบตเตอรี่ น้ำหอม
 ง. เทียนไข ยากันยุง
ตอบ ง. เทียนไข ยากันยุง

16. สถานที่ใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมสรรสามิต
ก. สนามแข่งม้า
ข. สนามกอล์ฟ
ค.โรงงานยาสูบ
ง. สถานบันเทิง
ตอบ ง.สถานบันเทิง

17 . ถ้าตรวจพบผู้ประกอบอุตสาหกรรม / สถานบริการ หากไม่จดทะเบียนสรรพสามิตมีความผิดปรับไม่เกินเท่าใด
ก. 5,000 บาท
ข. 10,000 บาท
ค. 50,000 บาท
ง. 100ม000 บาท
ตอบ ก. 5,000 บาท

18. พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต เริ่มประกาศใช้เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2502
ข. พ.ศ. 2520
ค. พ.ศ. 2527
ง. พ.ศ. 2530
ตอบ ค. พ.ศ. 2527

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11 จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก. 2554-2556
ข. 2556-2558
ค. 2555-2559
ง. 2555-2560
ตอบ ข้อ ค. 2555-2559

20. ข้อใดมิใช่ที่มาแห่งรายได้ของรัฐ
ก. เงินกู้จากต่างประเทศ
ข. ภาษีอากร
ค. เงินได้จากการบริการของรัฐ
ง. ภาษีสรรพสามิต
ตอบ ค. เงินได้จากการบริการของรัฐ

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมสรรพสามิต
1.กรมสรรพสามิตก่อตั้งเมื่อวันที่
ตอบ 17 กุมภาพันธ์ 2474

2.กรมสรรพสามิตอยู่ในสังกัดใด
ตอบ กระทรวงการคลัง

3.วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต
ตอบ ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

4. เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต
ตอบ http://www.excise.go.th/

5.ชื่อภาษาอังกฤษของกรมสรรพสามิต
ตอบ The Excise Department

6.อธิบดีกรมสรรพสามิตคนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายสมชาย พูลสวัสดิ์

7.อธิบดีกรมสรรพสามิตต์ เป็นคนแรก คือ
ตอบ หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี เกษมศรี

8.สายด่วนของกรมสรรพสามิต
ตอบ 1713

9.หน้าที่ของกรมสรรพสามิต คือ
ตอบ รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าบางประเภทที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักรและสินค้าบางชนิดที่นำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ ภาษีสุรา ภาษีสถานบริการ ภาษียาสูบ โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขัน

10.การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในประเทศไทยสันนิษฐานว่ามีการจัดเก็บตั้งแต่สมัยใด
ตอบ สมัยกรุงสุโขทัย แต่ไม่มีหลักฐาน

Advertisement