25 ส.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ความรู้ทั่วไป)

ตอนนี้ทาง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กำลังเปิดสอบ ผมเลยกำลังรวบรวมแนวข้อสอบมาอัพให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปอ่านกันดูครับ ตัวนี้เป็นแวข้อสอบที่รวมรวมจากในเวปและเอามาจากหนังสือหลายๆเล่มยังไงก็จะพยายามอัพเดตให้เพือนๆได้อ่านกันอยู่เรื่อยๆครับแนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

1.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553ให้ไว้อย่างไร
ตอบ ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน


2.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างใด
ตอบ เล่ม 127 ตอนที่ 72 ก ราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553


3.พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553ให้ใช้บังคับอย่างไร
ตอบ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


4.ผู้พิพากษาสมทบเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายใด
ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา


5. สถานพินิจเป็นหน่วยงานในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้บังคับบัญชาให้ใครเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการสถานพินิจ
ตอบ อธิบดี


6.ให้จัดตั้งสถานพินิจขึ้นในทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครวันเปิดทำการ เขตอำนาจ และการแบ่งแยกกิจการของสถานพินิจออกเป็นสาขาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ใครประกาศกำหนด
ตอบ รัฐมนตรี


7.ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนผู้ต้องหาหลบหนีจากการควบคุมในระหว่างใดมิให้นับระยะเวลาที่หลบหนีนั้นรวมเข้าในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 78
ตอบ สอบสวน


8.ในท้องที่ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดดำเนินการแล้ว ให้ใครแต่งตั้งพนักงานอัยการคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็นเพื่อให้มีหน้าที่ดำเนินคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดและจะต้องฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
ตอบ อัยการสูงสุด


9.ในการพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นจำเลย ถ้าศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเห็นสมควรที่จะพูดกับจำเลยโดยเฉพาะ หรือเห็นว่าบุคคลบางคนไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา ศาลมีอำนาจสั่งให้ใครออกไปนอกห้องพิจารณาได้
ตอบ บุคคลทั้งหมดหรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา


10. ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดตามคำแนะนำที่ประธานศาลฎีกากำหนดผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวให้ได้รับค่าป่วยการตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด โดยความเห็นชอบจากใคร
ตอบ กระทรวงการคลัง

11.เวปไซต์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คือ ?
ตอบ http://www.djop.go.th/

12. คดีที่เด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุด คือ ?
ตอบ แอมเฟตามีน 

13. ขณะที่ใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 มีการควบคุมเด็กที่กระทำผิดโดยในปี พ.ศ. 2450 ได้จัดตั้งโรงเรียนดัดสันดานขึ้นที่ไหน ?
ตอบ เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


Advertisement