24 ส.ค. 2559

แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต)

รวมแนวข้อสอบกรมสุขภาพจิตครับ ตัวนี้เป็นตัวทั่วไปที่แอดไปรวบรวมมาจากเวปอื่นๆอีกที เป็นความรู้ทั่วไป ลองอ่านแล้วเอาไปประยุกข์กับสถาณการณ์กันนะครับ ตอนนี้มี 17 ข้อครับผมยังไงจะรวบรวมมาให้เยอะที่สุดนะครับ

แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต 

1.กรมสุขภาพจิตก่อตั้งเมื่อ
ตอบ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2537

2.กรมสุขภาพจิตขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข

3.วิสัยทัศน์ของกรมสุขภาพจิต
ตอบ กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ

4. เว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต
ตอบ http://www.dmh.go.th

5.ชื่อภาษาอังกฤษของกรมสุขภาพจิต
ตอบ Department of Mental Health

6.อธิบดีการกรมสุขภาพจิตคนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

7.พันธกิจกรมสุขภาพจิตมีกี่ข้อ
ตอบ 4 ข้อ

8.พันธกิจกรมสุขภาพจิต ประกอบด้วย
ตอบ
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการและวิชาการสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกในการพัฒนางานสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ

9.ค่านิยมกรมสุขภาพจิต คือ
ตอบ M E N T A L

10.ตัว “M” ในค่านิยม หมายถึง
ตอบ หัวใจบริการ

11.ตัว “E” ในค่านิยม หมายถึง
ตอบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสมอภาค

12. กรมสุขภาพจิตมีชื่อย่อว่าอะไร
ตอบ สจ. 
 
13. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต มีกี่คน
ตอบ 3 คน ได้แก่
1. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
2. นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
3. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

14 กรมสุขภาพจิต มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ตอบ DMH 

15. เดิมกรมสุขภาพจิตมีชื่อว่าอะไร
ตอบ สถาบันสุขภาพจิต

16 ข้อใดคือหมายเลขสายด่วน กรมสุขภาพจิต
ตอบ 1667

17 กรมสุขภาพจิต สังกัดกระทรวงใด
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข

Advertisement