8 เม.ย. 2559

แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

เป็นแนวข้อสอบเก่าอ่านกันในเวปได้เลย มี 30 ข้อ ใช้อ่านเป็นแนวทางการออกข้อสอบได้นะ

1.อะไรเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดและติดตัวไปจนตาย
1. กลไกคุ้มครอง 2. สิทธิมนุษยชน
3. กฎหมาย 4. บัญญัติ ระเบียบ
ตอบ ข้อ 2.
2. กลไกการคุ้มครองสิทธิ คือ อะไร
1. เครื่องมือสำหรับประชาชนหรือบุคคลใดๆที่ถูกละเมิดสิทธิ
2. กฏหมายสำหรับประชาชน เพื่อรักษาซึ่งไว้ความยุติธรรม
3. บทบัญญัติของสังคม เพื่อให้สังคมรักษาสิทธิซึ่งกันและกัน
4. สนธิสัญญาของประชาชน และรัฐ เพื่อการรักษาสิทธิ
ตอบ ข้อ 1.
3. ข้อใดคือประเภทของกลไกการคุ้มครองสิทธิ
1. ประเภทที่เป็นทางการ 2.ประเภทที่ไม่เป็นทางการ
3. ประเภทจารีตประเพณี 4. ประเภทสนธิสัญญา
ตอบ ข้อ 2.
4.ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร โดยไม่จำกัดเขตแดน
1.รัฐกับประชาชน 2.รัฐกับสิทธิ
3.รัฐกับปัจเจกบุคคล 4. ประชาชนกับสิทธิ
ตอบ ข้อ 3.
5.ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองสิทธิอยู่ในรูปของคณะกรรมการประจำสนธิสัญญานั้น
1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
ตอบ ข้อ 4.
6.คณะกรรมการข้อใด มีฐานะเป็นหน่วยงานในเครือ ECOSOC มีความเป็นอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคีในกติกา
1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
ตอบ ข้อ 1.
7. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามสมัชชาที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2006 แทนที่ Human Rights Commission
1. คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 2.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
3.ข้อร้องเรียนตามกระบวนการ 1503 4.คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
ตอบ ข้อ 3.
8. ข้อใดไม่ใช่ กลไกคุ้มครองตามกฎหมายภายในประเทศ
1. กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
3. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ ข้อ 3.
9. ข้อใด คือ กลไกการคุ้มครองสิทธิที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
1. กลไกที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
3. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ ข้อ 3.
10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราใด ระบุว่าบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
1. มาตรา 39 2. มาตรา 40
3. มาตรา 41 4. มาตรา 42
ตอบ ข้อ 2.
11. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมประกอบด้วย ข้อใด
1. ทหาร ตำรวจ อัยการ ศาล 2. ประชาชน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ศาล ตำรวจ
3. ทนายความ นักจิตวิทยา ศาล ตำรวจ 4. ตำรวจ ทหาร อัยการ ศาล
ตอบ ข้อ 3.
12. ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้ เมื่อเห็นว่ามีกรณีในข้อใด
1. บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2. กฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของบุคคล มีปัญหาเกี่ยวกับประชาชน
3. เห็นว่าการพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนไม่เป็นธรรม
4. การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตอบ ข้อ 1.
13. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาต้องทำเป็นหนังสือดังนี้ ข้อใดไม่ใช่
1. ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 2. ระบุเหตุที่ทำให้ต้องร้องเรียน
3. ใช้ถ้อยคำตามที่เข้าใจ 4. ลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน
ตอบ ข้อ 3.
14. การร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาสามารถโทรไปได้ที่เบอร์ใด
1. 1660 2. 1676
3. 1543 4. 1221
ตอบ ข้อ 2.
15. ผู้เสียหายจากการกระทำอันเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หมายถึงข้อใด
1. ผู้เสียหาย 2. ผู้ถูกล่าวหา
3. ผู้ทุจริต 4. ผู้ถูกใส่ความ
ตอบ ข้อ 1.

16. ผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่า ได้กระทำการอันเป็นมูลที่จะนำไปสู่การถอดถอนจากตำแหน่ง การดำเนินคดีอาญา การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือการดำเนินการทางวินัย ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำดังกล่าวด้วย หมายถึง ข้อใด
1. ผู้เสียหาย 2. ผู้ถูกล่าวหา
3. ผู้ทุจริต 4. ผู้ถูกใส่ความ
ตอบ ข้อ 2.
17. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
1. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ
2. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเลขาธิการ
4. ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้า หน้าที่เอกชน
ตอบ ข้อ 4.
18. กระบวนการร้องเรียนจะต้องทำหนังสือถึง " เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช." หรือ "ตู้ ปณ.ใด
1. ตู้ ปณ. 99 2. ตู้ ปณ. 100
2. ตู้ ปณ. 101 4. ตู้ ปณ.102
ตอบ ข้อ 4.
19. ทรัพย์สินที่จะแสดงให้เห็นว่าร่ำรวยผิดปกติฯ มีอะไรบ้าง
1. บ้าน 2. ที่ดิน
3. รถยนต์ 4. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ 4.
20. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 252 - 254 และ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ใด
1. พ.ศ.2542 2. พ.ศ.2543
3. พ.ศ.2544 4. พ.ศ.2545
ตอบ ข้อ 1.
21.ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับอะไร ตามมาตรา 253
1. เป็นอิสระและเป็นกลาง 2. มีความยุติธรรม
3. มีความโปร่งใส ชัดเจน 4. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ 1.
22. การตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจหน้าให้คดีที่พิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลังในเรื่องดังกล่าวเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาล
1. ศาลฎีกา 2.ศาลปกครอง
3. ศาลยุติธรรม 4.ศาลอุทรณ์
ตอบ ข้อ 2.
23. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม มาตรา 257
1. ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำ
2. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
3. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
4. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข้อ 4.
24. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิ สัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นอำนาจหน้า ตามมาตราใด
1.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 15
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32
4.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 33
ตอบ ข้อ 2.
25. ให้กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการแต่งตั้งเพื่อทำการตรวจสอบการละเมิด สิทธิมนุษยชนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นอำนาจหน้าตามมาตราใด
1.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 257
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 15
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 32
4.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 33
ตอบ ข้อ 4.
26.สายด่วนร้องเรียนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือหมายเลขใด
1. 1337 2. 1437
3. 1377 4. 1577
ตอบ ข้อ 3.
27. กรณีติดต่อเรื่องทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งไปที่ Email ใด
1. mailto:info@nhrc.or.th 2. mailto:info@nhrc.com
3. mailto:info help @nhrc.com 4. mailto:info help@nhrc.or.thตอบ ข้อ 1.
28. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
ตอบ ข้อ 2.
29. ข้อใด จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518
1. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
4. สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหาย
ตอบ ข้อ 1.
30. ในกระบวนการร้องเรียนแรงงานสัมพันธ์ ให้ยื่นคำร้อง(คร. 7 )ต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในกำหนดระยะเวลา กี่ปี นับแต่วันที่ถูกละเมิด
1. 1 ปี 2. 2 ปี
3. 3 ปี 4. 4 ปี
ตอบ ข้อ 2.

ขอให้เพื่อนๆสอบกันได้ทุกคนเลยจ้า 

Advertisement