9 มี.ค. 2559

ข้อสอบ nt ป.3 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

แนวข้อสอบ NT หรือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อันนี้เป็นของ ประถมศึกษา ปีที่ 3 มี วิชา คณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ ในข้อสอบมีเฉลยในตัว สนใจไปโหลดกันเลย

ข้อสอบ nt ป.3 

ว่าไปหลายคนคงสงสัยว่าสอบ NT ไปเพื่ออะไร fa เลยไปหาคำตอบมาให้

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมิณคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3 - ป.6 
โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 3 ด้าน ได้แก่
  1. การอ่านออกเขียนได้  
  1. การคิดคำนวณ 
  1. ความสามารถด้านเหตุผล 
นับว่าเป็นการบูรณาการทั้งทางวิทยาศาตร์ สังคมศาสตร์ และทักษะชีวิต เพื่อยกระดับด้านการศึกษาของผู้เรียน รวมถึงสถานศึกษาด้วย
ที่มาจาก http://buddyabc.blogspot.com/ 

Advertisement