16 ธ.ค. 2558

อสม. ย่อมาจากอะไร และทำหน้าที่อะไร

อสม. คือคำย่อมาจาก "อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน" 
ในที่นี้ เป็นกลุ่มบุคคลในหมู่บ้านนั้นๆ ที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  และปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน

หน้าที่ของ อสม. มีบทบาทหน้าที่ในการดูแล ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตให้ถูกหลักสุขอนามัยเพื่อสุขภาพของตนเองและคนอื่นในครอบครัว และการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นอาสามัครในชุมชนที่ขาดไม่ได้เลย และผู้ที่จะทำหน้าที่ อสม. ได้นั้นนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่กำหนดแล้ว จะต้องผ่านการคัดเลือกมาอีกด้วยไม่ใช่จะเป็นกันได้ง่ายๆนะเออ 

คำขวัญ อสม.
แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
แม้เราเป็นชาวบ้าน เราก็สามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้
อสม. เสียสละ กล้าหาญ อดทน มุ่งทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมAdvertisement