23 พ.ค. 2558

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

แนะนำแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าทีระบบคอมพิวเตอร์ โดยภาระงานหลักของตำแหน่งอยู่ที่การใช้การใช้ Computer เพื่อจัดการงานในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ขององค์กร

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

1. “Save” เปนคําสั่งใชทําอะไร 
ก. เรียกคืนขอมูล 
ข. เปดแฟมขอมูล 
ค. บันทึกแฟมขอมูล 
ง. ลบแฟมขอมูล 
จ. แกไขแฟมขอมูล

4. Monitor หมายถึงอะไร 
ก. อุปกรณชี้ตําแหนงบนจอภาพ 
ข. จอภาพ 
ค. แปนพิมพ 
ง. หนวยความจํา 
จ. แผนวงจร 

เจ้าของแนวข้อสอบ โดย ประพันธ เวารัมย

Advertisement