7 ธ.ค. 2557

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำว่าสอบเกี่ยวกับการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษา ลองหาความรู้เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการให้มากเข้าไว้เป็นดีเลยจ้า ยิ่งแนวข้อสอบชอบถามทีมผู้บริหารด้วยแล้วลองอ่านเพื่อเป็นแนวทางการทำข้อสอบหรือเป็นความรอบรู้เอาไว้ก็ดีไม่น้อยเลย

____________________

กระทรวงศึกษาธิการ

เป็น "หน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวง มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้นทั้งในท้องถิ่นและสถาบันเปิด เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม" อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/

เวปไซต์หลักของกระทรวงศึกษาธิการ คือ  http://www.moe.go.th/
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  คลิ๊ก
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  คลิ๊ก
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Ministry of Education
โครงสร้างของกระทรวงศึกษษธิการ  คลิ๊ก

______________

บุคลากรหลักที่สำคัญในกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2557


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
 • พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รศ.ประภาภัทร นิยม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
 • ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • รศ.นพ.กำจร ตติยกวี
___________________

Advertisement