8 ธ.ค. 2557

ก.พ.ร. ย่อมาจากอะไร และมีหน้าที่อะไร ?

หลายคนเคยเกิดความสงสัยว่า กพร หรือ ก.พ.ร. นั้นย่อมาจากอะไรและมีหน้าที่อย่างไรในการบริหารงานราชการ วันนี้ Fa จะมาสรุปให้เพื่อนให้อ่านกันจ้า

ก.พ.ร. นั้นย่อมาจาก คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วย


 • นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 • รัฐมนตรี 1 คน รองประธาน 
 • ผู้แทนคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 10 คน 
 • เลขาธิการ ก.พ.ร. กรรมการและเลขานุการ

โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน

หน้าที่ของ ก.พ.ร. โดยย่อ


 • เสนอ คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ โครงสร้างระบบ งบประมาณ บุคลากรมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และค่าตอบแทน
 • เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง โอน ยุบ เลิก กำหนดชื่อ เปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวง ทบวง กรม
 • เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฏีกา และออกกฏตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • ดำเนินการให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจ แก่ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน
 • ตีความ วินิจฉัย ปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
 • จัดทำรายการประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
โดยสำนักงาน กพร. สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

Advertisement