19 ธ.ค. 2557

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ2558

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศใน ปี 2558
จำนวน 621 อัตรา ดังนี้

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 47 อัตรา
1.ปริญญาตรี จำนวน 43 อัตรา
2.ปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา

ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 574 อัตรา
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จำนวน 228 อัตรา
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 344 อัตรา
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2558
ทาง - www.job.rtaf.mi.th
www.person.rtaf.mi.th
www.rtafcareer.thaijobjob.com

โดยรายละเอียด สาขาวิชาและตำแหน่งที่รับสมัครจะประกาศเพิ่มเติม
วันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557

สอบถามขั้นตอนการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่
โทร. 0 2534 2402-3,5 และ 0 2534 2440-1 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทร. 0 2534 8587-91
Advertisement