13 มิ.ย. 2558

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ส่วนท้องถิ่นพร้อมเฉลย

 แจกแนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน  เพื่อนๆคนไหนที่กำลังสอบตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชุน หรือล่าสุดเปิดสอบ อสพ กรมพัฒนาชุมชน (อสพ ย่อมาจาก อาสาพัฒนา )ล่าสุดตอนนี้ ลองโหลดแนวข้อสอบนี้ไปลองทำดูจ้า

ตัวแนวข้อสอบ เป็นข้อสอบความรู้ทั่วไปซะมากกว่า ยังไงคนที่กำลังสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ลองเอาไปอ่านดูนะคะ มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยจ้า สำหรับเพื่อนๆที่สอบนักพัฒนาสังคม หรือ สอบเกี่ยวกับพัฒนา ลองเอาไปอ่านเล่นๆดูได้นะคะ เสริมความรู้ไปในตัวจ้า

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ความรู้ทั่วไป 40 ข้อ
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 100 ข้อพร้อมเฉลย

หรือเพื่อนๆจะอ่านแนวข้อสอบพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเล่นๆได้ที่หน้านี้เลย

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน

1. คำว่า การพัฒนา ชุมชน หมายถึง อะไร ?
ตอบ การพัฒนากลุ่มคนให้สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. คำว่า “ชุมชน” ตามความหมายของการพัฒนาชุมชน หมายถึง ?
ตอบ ท้องถิ่น

3 เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา แนวความคิด และทฤษฎี และเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน ควรเน้นอะไรมากที่สุด
ตอบ หลักการ

4 ที่กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนเป็นการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจนั้น คำว่า จิตใจ หมายถึงอะไร
ตอบ ความรู้คู่คุณธรรม

5 หลักธรรมของพระพทธศาสนาข้อใดที่เป็นหัวใจของการพัฒนาชุมชน
ตอบ พรหมวิหาร 4

6 งานพัฒนาชุมชน มีลักษณะเป็นขบวนการให้การศึกษษนั้น หมายถึง อะไร ?
ตอบ การศึกษษนอกระบบโรงเรียน

7 ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชน หมายถึง อะไร
ตอบ กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนอื่นๆ ผู้อำนวยการเขต นายอำเภอ หัวหน้างานต่างๆของสำนักงานเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ

8 ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุด ใรแหล่งชุมชนแออัด คือ
ตอบ โรคภัยไข้เจ็บ ยาเสพติด อาชญากรรม ยากจน

9 คุณสมบัติพิเศษของ ผู้นำ ชุมชน เป้นอย่างไร
ตอบ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ เสียสละ เพื่อส่วนรวม

10. การสำรวจเบื้องต้นก่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องการได้ข้อมูล อะไรที่สำคัญที่สุด
ตอบ สภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาชุมชน

11. กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชนมากที่สุด คือ
ตอบ กลุ่มชนที่มีอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเดียวกัน

12 นักพัฒนาชุมชน มีหลักการในการจัดอันดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาชุมชนอย่างไร ในการวางโครงการพัฒนาชุมชน
ตอบ แก้ปัญหาที่ง่ายและจำเป็นเร่งด่วน

13 ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมีข้อแตกต่างที่สุดตรงไหน
ตอบ สภาพการดำรงชีวิต

14 ในการให้การศึกษาประชาชน วิธีการใดได้ผลที่ดีที่สุด
ตอบ การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ

15 สหกรณ์ประเภทใดที่ท่านเห็นว่า การนำไปประยุกข์ใช้ร่วมกับการพัฒนาชุมชนในแหล่งชุมชนแออัด
ตอบ สหกรณ์เคหะสถาน สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกณ์เครดิตยูเนี่ยน

ยิ่งอ่านมากกว่าเขา ก็จะสามารถทำข้อสอบได้มากกว่าเขาเช่นกัน สู้ๆนะคะ ขอให้สบติดอย่างที่ใจหวังกันทุกคนเลยจ้าAdvertisement