20 ม.ค. 2556

Good Governance คือ อะไร ?

Good Governance คือ อะไร ?
เวลาเพื่อนๆไปสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนมักจะเจอคำถามที่เป็นข้อเขียนหรือปรนัยถามถึงว่า Good Governance คือ ? หมายถึง ประมาณนี้ วันนี้ไปเจอบทความเลยเอามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเป็นสรุปย่อนะคะ ลองอ่านทำความเข้าใจกับบทความเลยจ้า

Good Governance คือ กรอบในการบริหารจัดการองค์กรต่างๆ
โดยทางเอกชนจะเรียกแบบนี้ว่า "Corporate Governance"
ในราชการจะเรียกว่า "Public Governance"

โดยมีสิ่งที่ดีและไม่ดี
โดยเรียกสิ่งดีว่า Good Governance
และไม่ดีว่า Bad Governance

ในประเทศไทยมีคำศัพท์ที่ใช้อยู่หลายอย่าง
เช่น ประชารัฐ ธรรมรัฐ ธรรมาธิบาล ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

จุดประสงค์ของ Good Governance ก็คือ
การพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกภาคในสังคม

โดยหลัก Good Governance หรือหลักพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มีดังนี้พอสังเขป

1 หลักนิติธรรม
ได้แก่การตรากฏหมาย กฏ ข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับทั่วไป พร้อมทำตามกฏหมายนี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฏหมาย มิใช่ตามใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2 หลักคุณธรรม
ได้แก่การยึดมั่นในความดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่รัฐยึดหลักศีลธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน

3 หลักความโปร่งใส
ได้แก่การสร้างความไว้ว่างใจ เชื่อถือกันได้ ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้ไม่บิดเบือน มีกระบวนการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเองได้

4 หลักความมีส่วนร่วม
ให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้และมีส่วนเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้ง การไต่สวน การพิจารณา การแสดงประชามติอื่นๆ เคารพในความเห็นที่แตกต่าง

5 หลักความรับผิดชอบ
ตระหนักในหน้าที่ ความสำนึกต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา

6 หลักความคุ้มค่า
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้ประชาชนมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า

เพื่อนๆลองอ่านทำความเข้าใจดูนะคะ ส่วนถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลองค้นดูหรือดูจากทางขวามือเลยจ้า

รักกันชอบกันอย่าลืมกด like ให้กันด้วยนะคะที่ http://www.facebook.com/korsorbdee
Advertisement