31 ต.ค. 2555

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


รายละเอียด


 
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 8,300 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  มัธยมศึกษาตอนปลาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 
1. บันทึกข้อมูล รายงานขอซื้อขอจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การตรวจรับพัสดุในระบบจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ รับและจัดเก็บงบการเงินเข้าคอมพิวเตอร์ ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก่ประชาชน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานด้านธุรการ การเงิน บัญชี และพัสดุ รับ-ส่งและพิมพ์หนังสือราชการ ถ่ายเอกสารและจัดทำรายงาน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 9,150 บาท
ประเภท :  เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท :  เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท :  บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ปฏิบัติงานรับแจ้งและเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ทำบัญชี ตรวจวิเคราะห์รายงานงบการเงิน แนะนำนิติบุคคลที่จดทะเบียนตั้งใหม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
6.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 
1. สำนักบริหารยุทธศาสตร์ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามคำรับรองการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. สำนักบริหารกลาง : ปฏิบัติงานด้านควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการบริหารงานบุคคล และปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การคัดเลือกบุคคล บำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3. สำนักกำกับบัญชีธุรกิจ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีและงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ.2543 รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
4. สำนักข้อมูลธุรกิจ : ปฏิบัติงานคัดแยก จัดเก็บต้นฉบับเอกสารข้อมูลนิติบุคคล งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บันทึกข้อมูลและจัดเก็บภาพรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด รวบรวมเอกสารงบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งมาเก็บพร้อมตรวจสอบความครบถ้วน แนะนำเบื้องต้น และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนิติบุคคลที่บันทึกแล้ว วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
5. สำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ : กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจรวมถึงตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

7.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 14020 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะห์ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งประสานงานสำนักต่างๆ เพื่อรวบรวม แผนงานและโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิตและกิจกรรม เพื่อจัดทำคำขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
วิธีการเลือกสรร :  - ความรู้ความสามารถ
ครั้งที่ 1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :  ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 จึงมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
เปิดรับสมัคร :  วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/splash2/splash.html


Advertisement