14 ต.ค. 2555

สํานักข่าวกรองแห่งชาติเปิดสอบราชการ

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ
รวม 7 ตำแหน่ง 66 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา ระหว่าง 5-23 พฤศิจกายน 2555

สํานักข่าวกรองแห่งชาติจะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตําแหน่งประเภทท่ั่วไประดับปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัตัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจบุคคลเข้ารับราชการดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

- ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติ (ด้านปฏิบัติการและวิเคราะห์วิจัย)
จำนวน 40 อัตรา

- ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านคอมพิวเตอร์)
จำนวน 5 อัตรา

- ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จำนวน 4 อัตรา

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จำนวน 4 อัตรา

- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวน 10 อัตรา


รับสมัครที่ http://job.nia.go.th/
Advertisement