25 ส.ค. 2555

IELTS คืออะไร แล้วสำคัญอย่างไร ?

IELTS คืออะไร  เห็นหลายคนเคยถาม วันนี้ FA เลยไปหาจากอินเตอร์เน็ตมา บางคนก็ตอบซะยาวเลย เพื่อนๆหลายคนคงขี้เกียจอ่านเลยไปเจอบทความจาก Eduzone เห็นว่ามันสั้นและกระชับดี เลยเอามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่ต้องการรู้ว่ามันคืออะไร ?

IELTS คือ ชื่อย่อของระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ซึ่งเป็นระบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก แต่ความประสงค์ที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาต่อ หรือทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ IELTS จัดทำและพัฒนาโดย IDP Education Australia; IELTS Australia, the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council ซึ่งในปัจจุบันนี้มีศูนย์สอบกว่า 250 แห่งทั่วโลก

เมื่อพูดถึงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ คนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงการสอบ TOEFL ซึ่งเป็นการทดสอบระบบ American แต่สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวศึกษาต่อที่ประเทศ Australia, England, New Zealand หรือต่างประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ จะต้องใช้ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL อย่าใดอย่างหนึ่งก็ได้

เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ต้องการใช้ผลสอบ IELTS มากขึ้นเรื่อยๆ แม้ในแคนนาดาและอเมริกาเอง ก็เริ่มยอมรับผลสอบ IELTS มากขึ้นเช่นกัน IELTS เป็นระบบวัดผลภาษาอังกฤษ สำหรับการศึกษาต่อชนิดเดียว ที่ให้ความสำคัญต่อภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน โดยให้คะแนนทั้ง 4 ทักษะ แยกออกจากกัน สามารถวัดผลได้ชัดเจน แม่นยำ และถูกต้องตรงกับความสามารถในการใช้ภาษาที่แท้จริง ของผู้สอบ IELTS จะทดสอบทั้ง 4 ทักษะ โดยการแบ่ง
การทดสอบออกเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงเช้า : สอบข้อเขียน ในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที
(การฟัง 30 นาที, การอ่าน 60 นาที, การเขียน 60 นาที)

ช่วงบ่าย : สอบสัมภาษณ์ รายบุคคลกับอาจารย์ชาวต่างประเทศใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

Academic : สำหรับผู้ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าในทุกสาขา
General Training : สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ แต่บางสถาบันต้องการให้ผู้สมัครเรียนสอบ Academic Module อันเนื่องมาจากมีความยากง่ายของสาขา ซึ่งผู้สมัครสามารถสอบถามโดยตรงกับสถาบันนั้น หรือเจ้าหน้าที่แนะแนวของ IDP หรือสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

ค่าสมัครสอบ : การทดสอบ IELTS มีค่าสมัครสอบประมาณ 100 $
การเปิดสอบ และการสมัครสอบ : จะมีการเปิดสอบทุกเดือน ตลอดปี เดือนละประมาณ 2 ครั้ง ที่ศูนย์ IDP

หลักฐานในการสมัครสอบ
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาพลาสปอร์ หรือใบขับขี่
- Bank Draft U$ 100 สั่งจ่าย IDP

หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยจ้า
Credit http://www.eduzones.com/inter-6-2-30446.html
Advertisement