แนวข้อสอบครูผู้ช่วยปฐมวัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกปฐมวัยจ้า อันนี้ได้จากเพื่อนที่กำลังจะไปสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยมา
เขาบอกว่าเอามาจาก Mk-job.com ต้องขออนุญาตแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้อ่านนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบก็สามารถ Download ได้ฟรีเลยจ้า

แนวข้อสอบครูผุ้ช่วยเอกปฐมวัย

Credir Mk-job.com

ถ้าเพื่อนๆสนใจแนวข้อสอบครูผู้ช่วย็สามารถมองไดเจากทางขวามือเลยนะ
ส่วนถ้าเพื่อนๆชอบ Blog นี้และอยากรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับแนวข้อสอบก็ กด like เลยจ้า
ที่ http://www.facebook.com/korsorbdee

>

1 comments:

 1. นวพรรษ พิมวิเศษ says

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
  ภาค ก. http://www.testthai.net/read.php?tid=6080
  - แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
  - นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ
  - แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
  (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ
  - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร
  - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
  - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร
  ความรู้ความสามารถทั่วไป
  - แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
  - แนวข้อวิชาภาษาไทย
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู
  - แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
  - แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
  - แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
  - แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  - แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
  ภาค ข.
  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด
  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
  - ภาษาไทย
  - ภาษาอังกฤษ
  - วัดผล
  - คณิตศาสตร์
  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
  - แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
  - แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
  - แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  - แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
  - แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
  - แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
  - แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
  - แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
  ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู
  - แบบทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์
  ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู


แสดงความคิดเห็น

Comment เลือกช่อง ชื่อ/url เลยจ้า
ขอให้สุขภาพกายและใจแข็งแรงค่ะ