13 ก.พ. 2555

คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระงานและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ธุรการจ้า เผื่อเพื่อนๆกำลังหาอยู่หรือสงสัยว่า ตำแหน่งธุรการเขาทำอะไรบ้าง
ไปเจอมาจากเว็ปไซต์ http://www.tu.ac.th/ ขออนุญาตเผยแพร่ค่ะ

ลักษณะงานทั่วไปของเจ้าหน้าที่ธุรการ


สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และหรืองาน พิมพ์ดีด ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องพิมพ์ดีด การทำสำเนาหนังสือเอกสารต่าง ๆ ด้วยเครื่องอัดสำเนาหรือเครื่องถ่ายเอกสาร ดูแลรักษา และเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวย ความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ระดับ 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ระดับ 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ระดับ 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ระดับ 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ระดับ 5

หมายเหตุ: ก.ม.กำหนดครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2521
แก้ไขเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2536

เมื่อเพื่อนๆรู้กันแล้วก็มารถ Download แนวข้อสอบสายงานธุรการได้จากทางขวามือเลยนะ
Advertisement