1 พ.ค. 2554

กระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ ?

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน
การพัฒนาผู้ประกอบและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
อุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีส่วนราชการดังต่อไปนี้
  1. สำนักงานรัฐมนตรี
  2. สำนักงานปลัดกระทรวง
  3. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  4. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  5. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Advertisement