24 เม.ย. 2554

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ ?


กระทรวงศึกษาธิการ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับการดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบายแผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและการการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตามการตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนราชการดังนี้

1.สำนักงานปลัดกระทรวง
2.สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3.สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
5. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา


Advertisement