3 เม.ย. 2554

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

วัตถุประสงค์
1. บอกความหมายของการวิจัยได้
2. บอกถึงวิธีการค้นคว้าหาความรู้ของมนุษย์ ตั้งแต่วิธีโบราณจนถึงวิธีการที่เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในปัจจุบัน
3. บอกลักษณะที่สำคัญของการวิจัยได้
4. บอกประโยชน์ของการวิจัยได้
5. บอกคุณสมบัติที่สำคัญของนักวิจัยได้
6. อธิบายความสำคัญของจรรยาบรรณของนักวิจัยได้
Advertisement