26 มี.ค. 2554

กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ ?
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และราชการอื่นตามที่มีกฏหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน
มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
  1. สำนักงานรัฐมนตรี

  2. สำนักงานปลัดกระทรวง

  3. กรมการจัดหางาน

  4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

  5. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  6. สำนักงานประกันสังคม


Advertisement