4 มี.ค. 2554

กระทรวงยุฒิธรรม มีหน้าที่ ?

กระทรวงยุฒิธรรม
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกระทรวงยุฒิธรรม เสริมสร้างและอำนวยความยุฒิธรรมในสังคม และราชการอื่นตามที่มีกฏหมายกำหนดให้เป้นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุฒิธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุฒิธรรม
มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. สำนักงานรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมคุมประพฤติ
4. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
5. กรมบังคับคดี
6. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
7. กรมราชทัณฑ์
8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
9. สำนักงานกิจการยุฒิธรรม
10. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Advertisement