13 ก.พ. 2554

กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ ?

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาทางการเมือง การปกครอง
การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่
การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน
กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด
ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

1. มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
2. สำนักงานนายกรัฐมนตรี
3. สำนักงานปลัดกระทรวง
4. กรมการปกครอง
5. กรมการพัฒนาชุมชน
6. กรมที่ดิน
7. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. กรมโยธาธิการและผังเมือง
9. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
Advertisement