26 ม.ค. 2554

กระทรวงพาณิชย์ มีหน้าที่ ?

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์
มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการค้าต่างประเทศ
4. กรมการค้าภายใน
5. กรมการประกันภัย
6. กรมเจรจาการค้าระหว่างงประเทศ
7. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
8. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
9. กรมส่งเสริมการส่งออก
Advertisement