12 ม.ค. 2554

ข้าราชการและสิทธิโดยสรุป1 ความหมาย บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน

2 ระเบียบ/กฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

3 องค์อำนาจ - ขึ้นกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

4 ลักษณะงาน - ภารกิจหลัก - ภารกิจรอง - ภารกิจสนับสนุน Technical / งานช่วยอำนวการ มีการใช้อำนาจตามกฎหมายกำ หนด

5 ประเภทการจ้าง ตลอดชีวิต (อายุเกษียณ)

6 ค่าตอบแทน
• บัญชีเงินเดือน
• บัญชีเงินประจำตำแหน่ง - บริหาร - เชี่ยวชาญเฉพาะ - วิชาชีพเฉพาะ
• เงินเพิ่ม

7 สิทธิประโยชน์
• ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ - ค่ารักษาพยาบาล - การศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน
• ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• บำเหน็จ บำนาญ

8 การเลื่อนเงินเดือน
• ปีละ ๒ ครั้ง • เลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น ๑ ขั้น ๑.๕ ขั้น

9 คุณสมบัติบางประการ
• สัญชาติไทย
• อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี ไม่เกิน ๖๐ ปี(ตำแหน่งทั่วไปปกติ)

10 วันเวลาทำ งาน
• ตามระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕

11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
• ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
• ประเมินเพื่อเลื่อนตำ แหน่ง 12 วินัย กำ หนดใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ
• ร้ายแรง - ไล่ออก - ปลดออก
• ไม่ร้ายแรง
- ลดขั้นเงินเดือน - ตัดเงินเดือน - ภาคทัณฑ์ 13 การสิ้นสุดการจ้าง
• ตาย
• พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำ เหน็จบำนาญข้าราชการ
• ลาออก
• ถูกสั่งให้ออก
• ปลดออก หรือไล่ออก

Credit บทความ จาก Gooroo

Advertisement