8 ม.ค. 2554

กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสงวนอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่มีกฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. สำนักงานรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. การควบคุมมลพิษ
4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. กรมทรัพยากรธีณ
6. กรมทรัพยากรน้ำ
7. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
9. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
10. สนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Advertisement