5 ม.ค. 2554

กระทรวงคมนาคม มี หน้าที่ ?
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การวางแผนจราจรและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
และราชการอื่นตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงคมนาคม

มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. สำนักงานรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
4. กรมการขนส่งทางบก
5. กรมการขนส่งทางอากาศ
6. กรมทางหลวง
7. กรมทางหลวงชนบท
8. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งการจราจร

Advertisement