3 ม.ค. 2554

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรจัดตั้งองค์กรธุรกิจ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ แบ่งเนื้อหาใน E-BOOK คือ
ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจดทะเบียนเป็นองค์กรธุรกิจ
1.1 รูปแบบขององค์กรธุรกิจ
1.2 วัตถุประสงค์หรือพาณิชยกิจขององค์กรธุรกิจ
1.3 ชื่อขององค์กรธุรกิจ
1.4 ตราขององค์กรธุรกิจ
ตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจกับหน่วยราชการ
2.1 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.2 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2.3 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

สนใจ Download E-BOOK ได้เลยจ้า

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ

Credit อาจารย์ ดร.สุธรรม รัตนโชติ
Modify By Fafa
Advertisement