20 ธ.ค. 2553

Good Governance การบริหารจัดการที่ควรรู้




หมายถึง กรอบในการบริหารจัดการขององค์กรณ์ต่างๆ ใ

นการบริหารบริหารระดับบริษัทก็จะเรียกว่า Corporate Governance

ในราชการจะเรียกว่า Public Governance


ซึ่งกรอบการบริหารจัดการนี้มีทั้งดีและไม่ดี ที่ดีเรียกว่า Good Governance ที่ไม่ดีเรียกว่า Bad Governance

แนวความคิดเรื่อง Good Governance เมื่อเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยได้มีการบัญญัติศัพธ์ไทยขึ้นมาหลายคำ อาทิ เช่น
ประชารัฐ
ธรรมรัฐ
ธรรมาภิบาล
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี


เป้าหมายของ Good Governance หรือการบริหารจัดการที่ดี ก็ คือ การพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุคภาคในสังคม
หลักพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี


1 หลักนิติธรรม
ได้แก่การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจบุคคล


2 หลักคุณธรรม
ได้แก่ การยึดมั่นในความดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักการนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้คนทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจำชาติ


3 หลักความโปร่งใส
ได้แก่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยการปรับปรงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้

4 หลักความมีส่วนร่วม
ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติอื่นๆ


5 หลักความรับผิดชอบ
ได้แก่ การตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณพของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความเห็นแตกต่างและความที่กล้ายอมรับผลจากการกระทำของตน


6 หลักความคุ้มค่า
ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบุรณ์ยั่งยืน

Credit อ.จีระ งอกศิลป์
Image from Unescap
Modify by Fafa

Advertisement