26 ธ.ค. 2553

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ ?

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเกาตรกรรม การป่าไม้ การจัดการแหล่งน้ำและพัฒนาระบบการชลประทานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นๆตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. สำนักงานรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมชลประทาน
4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5. กรมประมง
6. กรมปศุสัตว์
7. กรมป่าไม้
8. กรมพัฒนาที่ดิน
9. กรมวิชาการเกษตร
Advertisement