26 ธ.ค. 2553

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง?กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีส่วนราชการดังต่อไปนี้
1. สำนักงานรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
4. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
5. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษืเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

Advertisement