22 ธ.ค. 2553

ปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยแก้

ปัญหาของสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาของคนทั้งโลก เพราะ เราต่างอาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกัน
ปัจจุบันพบว่า สิ่งแวดล้อมนั้นถูกทำลายไปมากด้วยน้ำมืออของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่
ในประเทศไทยนั้นได้มีการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นอย่างจริงจังมาตลอด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าบรมราชินีนาถ
ทรงเตือนให้พสกนิกรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรงจัดตั้งโครงการในพระราชดำริหลายโครงการเพื่อรักษาป่าไม้สัตว์ป่า และแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อรักษาโลกใบนี้ให้สะอาด และเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งปัจจุบันและอนาคต
Advertisement