19 ธ.ค. 2553

กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา
การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

มีส่วนราชการดังต่อไปนี้

1 สำนักงานรัฐมนตรี

2 สำนักงานปลัดกระทรวง

3 สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

4 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

Advertisement