1 ธ.ค. 2553

กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ ?

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุน การพัฒนาประเทศ และราชการอื่นตามที่มีกฏหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงกลาโหม

การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฏหมายข้อบังคับ และระเบียบแผนว่าด้วยการนั้น
Advertisement