6 ธ.ค. 2553

กิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงานราชการ คือ ?กิจกรรม 5 ส

5 ส คือ กระบวนการในการจัดสถานที่การทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงานและจิตสำนึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน
5 ส คือ คำย่อซึ่งแปลมาจาก 5s ซึ่งเป็นอักษรตัวแรก ของคำในภาษาญี่ปุ่น 5 คำ คือ
1. Seiri (เซริ) สะสาง คือ การสะสางแยกแยะสิ่งที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกัน
2. Seition (เซตง) คือ สะดวก คือ ของที่จำเป็น ของที่จะใช้ประโยชน์ จะต้องให้อยู่ในสภาพดี เรียบร้อย สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ทันที
3. Seiso (เซโซ) สะอาด คือจะต้องจัดสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อยน่าอยู่ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้ได้ทันที
4. Seiketsu (เซเคทสึ) สุขลักษณะ คือ การรักษาสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการทำงานให้ดีอยู่เสมอตลอดเวลา
5. Shinsuke (ซิทสึเกะ) สุขนิสัย คือ ฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีนิสัยดีงาม รู้จักรักษากฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆที่ตกลงไว้ได้อย่างเคร่งครัด


เอกสารอ้างอิง (คู่มือเตรียมสอบ ก.พ อ.จีระ งอกศิลป์)
รูปภาพ Meeboard.com

Advertisement