16 พ.ย. 2553

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นทหารสัญญบัตรปี ๕๔

กำหนดการรับสมัครสอบ

คำแนะนำการสมัครสอบคัดเลือก

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง
Advertisement