26 ก.ย. 2553

กม. คือ อะไร ? ย่อมาจาก ?

เป็นที่รู้กันว่า โครงสร้างการปกครองของไทย แบ่งออกเป็น
ราชการบริหารส่วนกลาง คือ กระทรวง ทบวง กรม
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอ
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น คือ กทม พัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลและท้องถิ่นอื่นที่ตั้งตามกฎหมาย
การปกครองท้องที่ คือ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

ในหมู่บ้าน นอกจากจะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คอยปฎิบัติหน้าที่ เพื่อ บำรุงทุกข์สุขของชาวบ้าน
การที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจึงได้กำหนดให้มี

คณะกรรมการหมู่บ้าน หรือ กม. โดยเป็นผู้เสนอแนะและให้คำปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่ จึงถือได้ว่า
กม. เกิดมาพร้อมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน

ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้เสนอให้มีการแก้ไข เกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือ กม. โดยยึดหลั
“การบูรณาการคน และการบูรณาการงานในหมู่บ้าน”
ทำหน้าที่บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน เปรียบได้กับ รัฐมนตรีของหมู่บ้าน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน
หน่วยงานที่คุ้นเคย คือ กลุ่มสตรี อสม. หัวหน้าคุ้มบ้าน เขตบ้าน อย่างน้อยในแต่ล่ะหมู่บ้าน จะมี กม. อย่างน้อย 12 คน
กม หรือ คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นของ กระทรวงมหาดไทย
เครดิต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Advertisement