17 ก.ย. 2553

การขึ้นบัญชี ภาค ก ของ ก.พ ใช้ได้กี่ปี

การที่เราสอบผ่านได้ใบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ นั้น
บางคนคงสงสัยว่า ใบนี้สามารถใช้ได้กี่ปี ?
ตอบเลยว่า ใช้ได้ตลอดไปเลยจ้า จนกว่า ทาง ก.พ จะออกมาเปลี่ยนแปลง

อ้างอิงจาก

"สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนว่า “ ผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ” คือ
ผู้ที่สอบผ่านเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

“ ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ” คือ ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์การตัดสินตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ของส่วนราชการในครั้งนั้น ๆ
ทั้ง 3 ภาค คือ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

และการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี

ผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ให้ และจะดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ของ ก.พ.

ทั้งนี้ หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. มิได้มีการกำหนดอายุหนังสือฯ ไว้ โดยมีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่า ก.พ. จะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น"

อ้างอิง

ถามตอบก.พ
Advertisement